Follow us on
ރީތިފަރު ރިޒޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރީތިފަރު ރިޒޯޓުގައި މިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ލީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މިގޮތުން ހުސައިން ނާސިފަށް 2 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު ޝާހިދުއަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 2 ވޯޓެވެ.

ހަސަން ޝަރީފަަށް 6 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު ޤާސިމަށް ލިބިފައިވަނީ 2 ވޯޓެވެ.

ޖަމީލާ ހުސައިންއަށް 5 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރ ރަޝީދާ އަބްދުﷲއަށް 1 ވޯޓު އަދި އީނާސްއަށް 3 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ފޮށިން އަލީ ރަޝީދުއަށް 8 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު ހުސައިން އަފީފަށް ވަނީ 1 ވޯޓު ލިބިފައެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް ވަނީ 6 ވޯޓު ލިބިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ