ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ލައިވް: ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން

މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މީދޫގެ ދެ ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން. މިވަގުތު ގުނަމުން ދަނީ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ވޯޓުތައް. އެއް ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 ޖަހާއިރު.

  • އެއް ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ގުނަން ތައްޔާރުވަނީ

  • އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ދެ ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގައި ޖުމްލަ19 ބާޠިލު ވޯޓު