Follow us on
ކަރަންޓީނު މީހުންނަށް ހާއްސަކުރި ވަގުތުގައި އާއްމުންނަށްވެސް ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ހާއްސަކުރި ވަގުތުކަމުގައިވާ 17:00 އިން 18:00 އަށް އާއްމުންނަށްވެސް ކިޔުއަށް އަރާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މި މަޢުލޫމާތުދެއްވީ ރ. މީދޫ އެއް ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ. މިވަގުތު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންގެ އިތުރުން ވޯޓު ނުލާ ތިބި އާއްމުންނަށްވެސް 18:00 ގެ ކުރިން ކިއުއަށް އަރާ ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ