ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ލައިވް: މިހާތަނަށް މީދޫއިން 597 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ.

 • މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވުން

 • އާއްމުން ވޯޓުލުމަށް ކިއު ބަންދުކޮށްފި.

 • މެންދުރު 14:00 އާއި ހަމައަށް މީދޫއިން ޖުމްލަ 597 މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ

 • މެންދުރު 1 އާއި ހަމައަށް މީދޫގެ އެއް ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ257 މީހުން .އަދި ދެ ނަމްބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 241 މީހުން.

 • މެންދުރު12 އާއިހަމައަށް މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ2 ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ397 މީހުން

 • މިއީ ވޯޓުލާން ފެށުނު ފަހުން އެންމެ ކިޔު ދިގުވި ވަގުތު

 • 11 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށް މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދެފޮށްޓައް 299 މީހުން ވޯޓްލާފައިވޭ.

 • މީދޫގެ 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް މިވަގުތު ކިޔުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި

 • ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓޫން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

   

  ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

 • މިހާތަނަށް މީދޫއިން 220 މީހުން އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާފައިވޭ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް އަަމަންއަމާންކަމާއި އެކުގައި