ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއެކެވެ. އަދި މި ބިދޭސީ މީހާއާއި ގާތުން ދިމާވިކަމަށް ފާހަގަވި 3 މީހަކު މިހާރު ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ. ފައްސިވި މީހާ ކަރަންޓީނުވެފައިވާ ’މާހިޔާ‘ ގެއަކީ އިތުރު މީހަކު ދިރިނޫޅޭ ގެއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއީ މީދޫއިން މީހަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.