ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނީ އެ ރިޒޯޓުން މުވައްޒަފަކު ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ވެއިތަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދިވެއްސެކެވެ.