Follow us on
ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތާއި ގިނަ ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް ފާތިމަތު މުސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ފާތިމަތު މޫސާއަށް ކިޑްނީއެއް ދީފައިވަނީ ދޮށީ ދަރިފުޅު އާމިރާ އަސްލަމްއެވެ. ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އިންޑިޔާގެ ބީ.ޖީ.އެސް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ދެމައިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށާއި އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން އިނގޭނީ 24 ގަޑިއިރުވުމަށްފަހުގައިކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ފާތިމަތު މޫސާގެ އާއިލާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ފާތިމަތު މުސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރ. މީދޫގައި އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ ފާތިމަތު މޫސާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ