Follow us on
ފެނަކަ ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ މީދޫ ބްރާންޗުގެ ޔުޓިލިޓީ ސާރވިސް/ ސްވަރޭޖް ޑިޕާރޓްމެންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ޓެކްނީޝަންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 3000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ސާރވިސް އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %30، ހާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %20 އަދި އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %50 ލިބޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ވަޒީފާއަށް އެދިހުށައަޅާ ފޯމް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުންނާއި ރ. މީދޫ ބްރާންޗުން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ވަޒީފާއަށް އެދިހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 17 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. ވަަޒީފާއަށް އެދިހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަންސް ފޯމް، ސީވީ، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ، އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ތިންމަސް ނުވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ