Follow us on
ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޢާއިލާއިން އެދެނީ ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އިންޑީޔާގެ ބީޖީއެސް ހޮސްޕިޓަލުުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޮޕަރޭޝަނާއި ހަމައަށް ދެވުނުއިރު މިވަގުތު ފާތިމަތު މޫސާގެ އާޢިލާއިން އެދެނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހެޔޮ ދުޢާގައި ފާތިމަތު މޫސާ ޝާމިލްކޮށްދެއްވުމެވެ. ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި ކިޑްނީއެއް ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ދަރިއެކެވެ. ފާތިމަތު މޫސާގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ވައްދާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ ފާތިމަތު މޫސާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވެ އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ