Follow us on
އުނގޫފާރު ސީސްކޮޑް ބީޗް: ހިތްގައިމު މަސައްކަތެއް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އުނގޫފާރު އިރުމަތީފަަރާތުގައި ‘ސީސްކޮޑުން’ ތަރައްޤީކުރި ސީސްކޮޑް ބީޗު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު.ކޮމް

ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ސަރައްހަދު ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ސީސްކޮޑުންވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހިތްގައިމު އުނދޯލިތަކާއި ގޮނޑިތައް ބަހައްޓާފައިވާއިރު މަސްފިހެވޭ ގޮތަށްވެސް ވަނީ ތަރައްޤީކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެން އެޅޭނެ ގޮތަށް މާގަނޑުވެސް ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މޫދުގައިވެސް އުނދޯލި ބަހައްޓާފައިވާއިރު އެއީ އެ ބީޗުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަމެވެ.

ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު.ކޮމް

މި ބީޗު ހެދި ސީސްކޮޑް ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން މިދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން އެ ގުްރޫޕުގެ މެމްބަރަކު ބުނީ، އެ ބީޗު ހެދުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގައި ބާބަކިއު ހަދާލާ މުދަށް އެރިލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ