Follow us on
ވޭތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގއ. ދެއްވަދޫން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ރަށްރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލަނީ.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ގއ. ދެއްވަދޫން ކޯވިޑް 19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ރ. ރަސްމާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންނާއި ރ. މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެ ދެރަށަށް ދެއްވަދޫން ބަޔަކު އައިސްފައިވާނަމަ ލަސްނުކުރެައްވާ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެކަން އެންގުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫން ބަޔަކު ފައްސިވެފައިވަނީ އެރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ބަޔަކަށް އޮޅުމަކުން ނައްސިކަމަށް ނަތީޖާ ދެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނައްސި ނަތީޖާ ލިބުމާއެކު އެމީހުން ބޭރަށް ނިކުމެ މީހުންނާއި ބައްދަލުވިފަހުން އެމީހުންގެ ނަތީޖާ ފައްސިވެފައިވާކަމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. އެރަށުން ފައްސިވި ބަޔަކާއި ގުޅުންހުރި ބަޔަކު ލ. ފޮނަދޫއިންވެސް މިއަދު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފޮނަދޫއާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަަށް އަރާ ފޭބުން މިހާރުވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ