Follow us on
ލާމަ ސުޕަރ އިންޑް ޕްރޮމޯގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ލާމަ ފިހާރައިން ހުސްވި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 1 އިން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސުޕަރ އިންޑް ޕްރޮމޯގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީޯރު ފޭސްބުކް ލައިވް އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއް ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. މީދޫ ހެލެނގެލި އަލީ އިބްރާހިމްއެވެ. އެއްވަނަ ހޮވުނު ފަރާތަށް ވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް ދީފައެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. މީދޫ ޕިިންކްސް ހައުސް އަޙްމަދު ސަމޫހުއެވެ. ދެވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތަށްވަނީ “32 ގެ ޓީވީއެއް ދީފައެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. މީދޫ ޔެލޯހައުސް މުޙައްމަދު ރަޝީދުއެވެ. ތިންވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ ޓާކިޝް ކޮފީ މޭކަރއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު 10 ފަރާތެއް ހޮވާ ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ/ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ލާމައިން މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ