ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވަނީ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތަކީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މިކަން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.