ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނެގިކަން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. ނާއިފްއަކީ މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަން މީގެ ކުރިންވެސް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގާފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ އޭޕްެރިލް މަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 83 ކެންޑިޑޭޓަކު މިހާތަނަށް ނަން އަނބުރާ ނަގާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޯވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސް އިންތިހާބުވަނީ އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އަންނަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.