Follow us on
ފައިނުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި އިންނަމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ފައިނުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށާއި ރ. އިންނަމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރ. ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 63 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 50 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. މި ދެރަށުގެ އިތުރުން އިތުރު 18 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިއަދު އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ނިންމުމަށް 18 މަސް ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިިވާއިރު އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ނިންމުމަށް 15 މަސް ދުވަސްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި ދެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްނޭނިންގގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤްއެވެ. އަދި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ