Follow us on
ޖުމުހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ބަންދުގައި މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އޯޕީ.ޑީ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އޯޕީޑީ އަދި ފެމިލީ ސެކްޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

އޯޕީޑީ ގެ ހިދުމަތް

12 ނޮވެމްބަރު 2020 ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު ހަވީރު 4:00 އަށް
12 ނޮވެމްބަރު 2020 ރޭގަނޑު 8:00 އިން 10:00 އަށް
14 ނޮވެމްބަރު 2020 ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް
14 ނޮވެމްބަރު 2020 ރޭގަނޑުު 8:00 އިން 10:00 އަށް

ކުދިން ކިރުން އަދި ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ ހިދުމަތް

12 ނޮވެމްބަރު 2020 ހެނދުނު 10:00 އިން 12:00 އަށް

އެހެންކަމުން ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން މި ގަޑިތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އެދެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ