Follow us on
ބަޖެޓު 2021: ދުވާފަރު، މަޑުއްވަރީ، އަލިފުށި އަދި އަނގޮޅިތީމުގައި އިޖުތީމާޢީ މަރުކަޒު ޤާއިމް ކުރަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރ. ދުވާފަރު، ރ. މަޑުއްވަރީ، ރ. އަލިފުށި އަދި އަނގޮޅިތީމުގައެވެ. ރ. މަޑުއްވަރީގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ރ. ދުވާފަރުގައި އިންޑޯ ހޯލްއަކާއިއެކު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރ. އަނގޮޅިތީމު އަދި ރ. އަލިފުށީގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 350000 ރުފިޔާވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 34.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށައަޅާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ