Follow us on
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ހާލުދެރަ ބަލި މީހެއް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންދަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ހާލުދެރަ ބަލި މީހެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންދަނީ ނ. ހެނބަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހާލުދެރަ ބަލިމީހެކެވެ. ބަލި މީހާ މާލެ ގެންދިއުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މިހާރުވަނީ މާލެ ފުރާފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދީފައިވާ ހާލުދެރަ ބަލި މީހުން ހެލިކޮޕްތަރުގައި މާލެ ގެންގޮސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ