Follow us on
ރާއްޖޭގައި ފައްޅިއާއި އެހެން ދީންތައް ހުއްދަ ކުރާ ރިޕޯޓާއި ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން އެދެފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މިމަހު އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބާއްވާ ޔޫޕީއާރުގެ 36 ވަނަ ‌‏ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެޅުމަށް އެމްޑީއެން އާއި ފަރަންސޭސި ޖަމިއްޔާ ‘ފިދް’ އާއި އުތެމަ ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖޭގައި ފައްޅި އެޅުމާއި ޣައިރުދީން ފެތުރުން ހުއްދަކުރާ ރިޕޯޓާ ރަސްމީކޮށް ދެކޮޅު ހެއްދެވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި އެދެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުދުކޯލުތަކާއި ‌‏ފައްޅިތައް އެޅުމަށާއި ޣައިރު ދީންތަކަށް އުޅޭމީހުން ފާޅުގައި މާތް ﷲ އަށް ކުފުރުވެ ޝިރުކުގެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށާއި އަދި ޒިނޭކުރުން ހުއްދަ ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މާތް ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢުޤޫބާތާއި ޙައްދުތައް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތުން ފޮހެލުމަށާއި، ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ބާވައިލައްވާފައިވާ ޤުރްއާނާއި ފޮނުއްވި ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި އެކިއެކި ބޮޑެތި ‏ކުށްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު އުވާލުމަށް ގޮވާލައި، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ދިމާއަށް ދެކޮޅުހަދައި، ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނުގެ ޙައްދުތަކަށް ފާޅުގައި އިންކާރުކޮށް އުތެމަ އާއި އެމްޑީއެން އަދި އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި މާތް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް މިހާރުވެސް ފުރައްސާރަކޮށް ދެކޮޅުހަދާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެބަޔަކާއި ދެކޮޅުވެފައިވާ ފްރާންސްގެ ބަޔަކާއި ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.އެން އަދި އުތެމާ އިން 3 އޮކްޓޯބަރު 2019 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ރިޕޯޓު ޔޫޕީއާރުފެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެ އިއްތިހާދުގެ ސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ “މިހެން މިއެދެން ޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މިކަން ރަސްމީކޮށް ނާންގާ ހުންނަވައިގެން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރާކުރާ މީހުންނަށް ނުސީދާކޮށް އެއްބާރުލުން ދެއްވޭނަމަ، ޔޫއެންއަށް މިމަހު މިހާރު ފޮނުވިފައިވާ ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުދުކޯލާއި ފައްޅި އަޅައި ޣައިރުދީންތަކަށް ރަސްމީކޮށް ޖާގަދިނުމަށް ނިންމައި އަދި އެކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފިއްތުންތައް އައިސް އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބާރުހުރި ފަރާތްތަކަކުން ބަހަނާ ދައްކައި، ދެން އެހެން ގޮތެއް ނެތޭ ކިޔައި އެފަދަ ފުރުސަތަކަށް ޖާގަ ހުޅުވުން މިހާރުން މިހާރަށް ބަންދު ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި މިކަމުގައިވާ އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ފާސްވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސައްތައިން ސައްތަކަން ނަގައިލާން އެހީވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މަނިކުފާނު ހިމެނިގެން ނުދިއުމަށް އެދޭތީއެވެ.”

މީގެ އިތުރުން ިމިކަންކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފަަރާތުން 31 އޮގަސްޓު 2020 ގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ހިތާމަކުރާކަމަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ