Follow us on
ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ސްޓޭންޑެއް ހަދިޔާކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ސްޓޭންޑެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު މި ސްޓޭންޑް ހަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ސްޓޭންޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އަޙްމަދު ނާޒިމްއެވެ. އަދި ރ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ސްޓޭންޑާއި ހަވާލުވެލެއްވީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިޝަތު ފަރުހަތުއެވެ.

މި ސްޓޭންޑާއި ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހު މީދޫ ޓައިމްސްއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލާއިރު މިއީ ސްކޫލަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުންތެރި ޑޮނޭޝަނެއްކަމަށާއި އަދި މިއީ ސްކޫލްގައި މިވަގުތު ނެތް ވަސީލަތެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވެރިންނަށާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރާކަމަށް މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ދެ މުއައްސަސާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ