Follow us on
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ވަކިވެދިއުމަށް 8 އަހަރު، އެއީ ރ. އަތޮޅުގެ ފަޚުރުވެރި ދަރިއެއް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އުނގޫފާރަށް އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ބަޔަކު ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލިތާ މިއަދަށް މިވަނީ 8 އަހަރު ދުވަސްވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ޓީވީއެމްގެ ދީނީ ޕްރޮގުރާމެއް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ގެއަށް ވަޑައިގެން ވަގުތު ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގެ ދޮރުމަތިންނެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވި ހަބަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން، ހާއްސަކޮށް ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެހީ ފުންހިތާމައާއި ކުއްލި ސިހުމާއެކުގައެވެ. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަކީ މުޅި ރ. އަތޮޅުގެ ފަޚުރުވެރި ދަރިއެކެވެ. އަތޮޅަށާއި ޤައުމަށް އެތަށް ގޮތަކުން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ދީނީ ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

 ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ނުވަތަ ޕީއެޗްޑީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ގެ ދާއިރާ އިންނެވެ. ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ ކުރީގެ މަޢުހަދުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ އިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށްފަހު، ގަތަރު އަދި މެލޭޝިޔާ އިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ގުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެ، ބަންގި ގޮވާ ހެއްދެވި ބޭފުޅެކެވެ. ކުރިން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިސްވެ އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި ނަމާދު ކުރައްވައި ބަންގި ގޮވައި ހެއްދެވިއެވެ. މަޢުހަދުގައި އުޅުއްވިއިރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، ތަފާތު ރަންވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހ. ލޮބީ ހުސެއިން ހުމާމަށް މަރުގެ ހުކުމްވެސް އިއްވާފައިވީނަމަވެސް މި މަރުގެ ހަޤީޤީ އިންސާފު އަދި ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. މަރުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުން ހޯދާ އެމީހުންވެސް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވިފައިނުވާކަމީ މުޅި ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެކަމާއި ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ.

މާތް ﷲ ޑރ. އަފްރާޝީލް ޢަލީގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ