Follow us on
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކެޑެމިކް އަދި އެޑްމިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގޫގްލް ސަރޓިފައިޑް އެޑިއުކޭޓަރ ލެވެލް 1 ފުރިހަމަކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކަޑެމިކް އަދި އެޑްމިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ‘ގޫގްލް ސަރޓިފައިޑް އެޑިއުކޭޓަރ ލެވެލް 1’ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓިފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.

މި ކާމިޔާބީއާއެކު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުވެފައިމިވަނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި މަދު ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލަކަށެވެ. މި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިޝަތު ފަރުހަތު ވިދާޅުވީ، މިއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި ސްކޫލްގެ އެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި ފޯމްތައް ގޫގްލް ފޯމް އަދި ގޫގްލް ޝީޓަށް ބަދަލުކުރެވުމުން ކަރުދާސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ޓްރެއިނިންގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 80 މުވައްޒަފުން ލެވެލް 1 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސެއްކަމުގައިވާ އަލީ ހަމީން ވަނީ ގޫގްލް ސަރޓިފައިޑް ޓްރައިނަރ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރަންފަށާފައިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ