Follow us on
ނެތް ކިޔާނެ އެއްޗެއް، ހަމަ ގުޅާލީ.. ތާޒާ ފެންކޭސް ގެއަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ފެން ކޭސް ގަނެގެން ގިނަ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނައިރު ރ. މީދޫގައި ފެން ގަތުމަށް މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފަރާތަކީ މަޤުސަދު އިންވެސްޓްމެންޓްކަމާއިމެދު ޝައްކެތްނެތެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަރުޝަދު މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މަޤުސަދު އިންވެސްޓްމެންޓަކީ ތާޒާ ކުންފުނީގެ ރ. މީދޫގެ އޭޖެންޓުކަމަށާއި މިއީ ރ. މީދޫގައި މި ހިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދޭ ކުންފުންޏަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެެވެ.

މަޤުސަދު އިންވެސްޓްމެންޓުން ތާޒާ ފެން ކޭހެއް ވިއްކަމުން އަންނަނީ ހަމަ އެންމެ 60 ރުފިޔާއަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެންމެ ކޭހެއް ވިއަސް އެ ފަރާތުން ސީދާ ގެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ