Follow us on
އަލްމަރުޙޫމާ ޞަފިއްޔާ އާދަމްގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ރަތްދަޅަގެ، ޞަފިއްޔާ އާދަމް (ކުމުންދޫ ބޭސް އާދަންބެ ގޯތި ޞަފިއްޔާ) ވަނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ދެމިއޮތުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައެވެ.

ވީމާ، އެ މަރުޙޫމާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާ ފަރާތެއްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާއިލާއާއި ބައްދަލުކޮށް ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅުއްވާ އެކަން އެންގެވުމަށް އެއާއިލާއިން އެދެއެވެ.

ޢާއިލާގެ ފަރާތުން:

އަޙްމަދު ސަޢީދު 7408419
ފާތިމަތު ނަޝާ 7427706
މަރިޔަމް ސަޢީދާ 7286865
އަބްދުﷲ ސަޢީދު 7483638
އައިޝަތު އަޒީމާ 7844103
މުޙައްމަދު ޞޯދިޤު 7348515
އައިމިނަތު ރަފީޤާ 7575271
އިބްރާހިމް ޝަހީރު 7973132
ސަނާ ސަޢީދު 7707883

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ