Follow us on
ހިތްގައިމު ޝެލީ ބީޗް މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވަނީ!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ހިތްގައިމު ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ޝެލީ ބީޗް ކެފޭ މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުރިން މަކިއާތޯ ހިންގި ތަނުގައި އަލަށް ހެދި ޝެލީ ބީޗު ހުޅުވާއިރު ތަނުގެ އެތެރެއަށް ވަނީ ހިތްގައިމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް އެތަނުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ޝެލީ ބީޗު ހުޅުވާއިރު އެތަނުން ރަހަމީރު ހެދިކާ އާއި ކޮފީގެ އިތުރުން އެނާޖީން ޑްރިންކްސް އާއި ފްރެޝް ޑްރިންކްސް ލިބޭނެކަމަށް ޝެލީ ބީޗުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި އެކި ވައްތަރުގެ ކެއުންތައް ލިބެން ފަށާނެކަމަށްވެސް ޝެލީ ބީޗުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޝެލީ ބީޗު ހުޅުވުމާއެކު އެތަން ވެގެންދާނީ މީދޫގައި މިހާތަނަށް ހުޅުވާ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ކެފޭއަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ