Follow us on
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސް، ވިލާގަނޑުގައި 60 މޭލަށް ވައި ޖެހޭނެ!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް މެޓު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މެޓު އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވަޔާއި ކަނޑު ގަދަވެެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓު އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މެޓު އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ވައި ޖެހޭނީ ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައިކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލާއި 60 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ