Follow us on
ރ. މަޑުއްވަރީ އައިސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް 4 މަސްތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ޤާއިމް ކުރަމުން އަންނަ އައިސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސް ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރިން ހަވާލު ކުރި ކުންފުންޏާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާ މިހާރު މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިފްކޯ އާއެވެ. މަޑުއްވަރީގައި އަޅާ އައިސް ޕްލާންޓަކީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. މަޑުއްވަރީ އަކީ މަސްވެރި ރަށަކަށް ވެފައި އެރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމުން މަޑުއްވަރީގެ މަސްވެރިންނަށާއި މި ސަރަހައްދުގެ މަސްވެރިންނަށްވެސް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ