Follow us on
ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖަކަށް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޝުހާދު!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖުގެ މަޤާމަށް މިދިޔަ އަހަރު އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އިބްރާހިމް ޝުހާދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޝުހާދު ރަސްމީކޮށް އެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޝުހާދު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އިއްޔެއާއި ހަމައަށް ހުންނެނީ ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖުގެ މަޤާމުގައެވެ.

ޝުހާދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2019 ވަނަ ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ރ. މީދޫއަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއްކޮށްދެއްވާ ގިނަ ބައެއްގެ އިހުތިރާމް ހޯދާފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝުހާދުވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންގެ މެދުގައި ހޮވި އެންމެ ރަނގަޅު އިންޗާޖުގެ މަޤާމުވެސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ