މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ރ. ކިނޮޅަހު އޯޝަންވިލާ، ހާމިދު އިސްމާޢިލް (ހާމިދު ސޭޓު)ގެ އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އެކަކު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޙައްޖަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް…

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ރ. ކިނޮޅަހު އޯޝަންވިލާ، ހާމިދު އިސްމާޢިލް (ހާމިދު ސޭޓު)ގެ އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އެކަކު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޙައްޖަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް…