ރާއްޖޭގައި އަލަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފަށާ އެސްއެސްނެޓުން ފެބްރުއަރީ މަހު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޚިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޗެނަލްތަކާއެކު އަލަށްފަށާ އެސް.އެސް ނެޓަށް ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާގުގެ…

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފަށާ އެސްއެސްނެޓުން ފެބްރުއަރީ މަހު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޚިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޗެނަލްތަކާއެކު އަލަށްފަށާ އެސް.އެސް ނެޓަށް ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާގުގެ…