ކުޅިވަރު
މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   މިރޭ 10:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތަންގަނ...
އަދި ކިޔާލަން
މަހީ އެފްސީ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ހަވާސް އެސްސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގައެެއް ކ...

އައިމިނަތް އަޙްމަދު ނިޔާވުމާއި ގުޅިިގެން ފަސްކުރި ޔޫތްކަޕްގެ މެެޗްތައް މިއަދު ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައ...

ޔޫތް ކަޕް 2019ގައި ރޭގަ ކުޅުން މެޗްތައް ގާގަނޑު އެފްސީ އަދި ތަންގަނޑު އެފްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ....

ޔޫތު ކަޕްގެ ގުރޫޕް އޭގެ ފުރަތަމަ މެޗް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު މަހީ އެފް.ސީ ބަލިކޮށް ބުންވަރު އެފް.ސީ...

މީދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫތު ކަޕް ފުޓުސަލް މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. މި...

'މީދޫ ޔޫތު ކަޕް'ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރަތެއް ބޭއްވުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ރ. މީދޫގެ ކ...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަހަތަށް ކުޅުނު ޒުވާން ކުޅުންތެ...

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅުނު އަލީ ޖިނާހު، ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނު...

މީދޫއަކީ އަބަދުވެސް ފުޓުބޯޅައިގައި ވިދުން ގަދަ ރަށެކެވެ. މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕު މުބާރާތް ބާއްވަން ފ...

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު މީދޫގައި ބޭއްވުނު ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކުން އެންމެ ކާބިޔާބު ހޯދި ޓީމް، ތަންގަނޑު އ...

އިޓަލީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި އިޓަލީ ލީގުގައި ކުޅޭ ލާޒިއޯ އެފް.ސީގެ ކޯޗު އާ އަހަރު ފާ...

2018 ވަނަ އަޖަރު ފެށިގެން އައީ މީދޫއަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ޢީދެއް ގެނުވަމުންނެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު...

darka park sposrts 11 attack fc  ދުވާފަރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދުވާފ...

  މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރިއަށްދިޔަ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫ ސްޕޯރޓްސ...

  ދިއްދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެއްލައްކަ ކަޕާއި ނ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކާރ ކަޕްގ...

މީދޫ އަދި ރަސްމާދޫ ބަށި ޓީމުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެވިއަޖެއެވެ. މިއީ ރަސްމާދޫ ޓީމުގެ ދ...

ރ.މީދޫ ކައުންސިލުން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަ...

7 ޓީމަކާއެކު މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މީދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފަށާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާ...

ބެސްޓްބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އެފްސީ އައިވެންޓަސްއާއި ވާދަކޮށް ތ...

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން މީދޫގ...

ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.   ރ...

މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަންނަ މަހުގެ 16ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގ...

  ރ. މީދޫ ކއުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފުޓަސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ ފ...

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެޗުރަލ...

އެންމެ ފަހުގެ
...