ކުޅިވަރު
  މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރިއަށްދިޔަ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ބައިވެރިވާން ނިންމުމާއިއެކު ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަންގައި ކުލަބެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން މަޖ...
އަދި ކިޔާލަން
  ދިއްދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެއްލައްކަ ކަޕާއި ނ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކާރ ކަޕްގ...

މީދޫ އަދި ރަސްމާދޫ ބަށި ޓީމުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެވިއަޖެއެވެ. މިއީ ރަސްމާދޫ ޓީމުގެ ދ...

ރ.މީދޫ ކައުންސިލުން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަ...

7 ޓީމަކާއެކު މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މީދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފަށާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާ...

ބެސްޓްބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އެފްސީ އައިވެންޓަސްއާއި ވާދަކޮށް ތ...

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން މީދޫގ...

ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.   ރ...

މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަންނަ މަހުގެ 16ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގ...

  ރ. މީދޫ ކއުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފުޓަސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ ފ...

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެޗުރަލ...

އެންމެ ފަހުގެ
...