ރިޕޯރޓު
މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓެއް އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ފެންމަތިވެގެން އައިތާ 3 ހަފްތާވަނީއެވ...
އަދި ކިޔާލަން
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގުރާމް ސެޕްޓެމްބަރ...

އެޑޯބީ ފޮޓޯޝޮޕް އަދި އިލަސްޓްރޭޓަރ އިން ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށް ރީޓަޗްކުރަން ދަސްކޮށްދޭ، ގްރެފިކް ޑިޒައިނިން...

މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި، އަދި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ތަފާތު އެކި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތު...

ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާގެ ދަށުން ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ފު...

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުތެރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުހައްމަދު އަނަސްގެ މ...

މީދޫގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރެވުނު މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ގަސްވަޅުތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުއްދަ...

އެއީ މިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ހަމަހިމޭން މި ރޭގަނޑު އެންމެން...

އެޑޯބީ ފޮޓޯޝޮޕް އަދި އިލަސްޓްރޭޓަރ އިން ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށް ރީޓަޗްކުރަން ދަސްކޮށްދޭކޯހެއް މީދޫގައި ފެށުމ...

މީދޫގެ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ ކަންކަމުގައި އާންމުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މީދޫގެ ތަރައްޤީއާއިބެހޭ ފޯރަމް ގ...

މިރޭ ހިފާ ހަނދު ކޭތައާއި ގުޅިގެން ކޭތަނަމާދުކުރުން މީދޫގައި އޮންނާނީ މަސްޖިދު ޒިންނޫރައިނީގައިކަމަށް...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 12ވަނަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު...

އެންމެ ފަހުގެ
...