ރިޕޯރޓު
އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް އަޅަން އޭރު ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން ރ. އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ރ. މީދޫ...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއެކު މީދޫ ކައުނ...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  23 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެންމެންވެސް ފ...

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، ތ...

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ފަރުހީންއަކީ ހެދިބޮޑުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކުއްޖެ...

މިދައްކަނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަކަމެއްގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. 4500އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖ...

ރ.މީދޫގައި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ދިރާގ...

  މީދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކަ...

މީދޫގައި ހުޅުވުމަށް ހަދާ ނިންމާފައިވާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މީދޫ ބުރާންޗުގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭ.ޓީ.އެ...

ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ކިޔެވުމުގައި ފޮތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ޓެބްލެޓު ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ...

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ މުޅި ރާއްޖެއިން ފުހެލާނެކަމަށް ވަޢުދުވުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ފ...

މީދޫގެ މަގުތަކުގައި ގައު އަތުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރަން އެހެން ބަޔަކު އެއްވެސްކަމެއް ނޯނ...

ރިޔާސީ އިންތިކާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބުލިބި ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ މީ...


   23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ...

ޕީޕީއެމްއިން އަބަދުވެސް ދުވާނީ އެމްޑީޕީގެ ފަހަތުން ކަމަށާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެމްޑީޕީއިން ކުރުމް ޕީ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ޓީޗަރުން މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ފުރިހަމަކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވ...ކުރިއަތް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާޏު ދެވަނަދައުރަކަށް އިންތިޚާބުކުރައްވައިފިނަމަ މީދޫ ބި...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މީދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު މެންދުރު 12:45...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިމަހުގެ 28ގައި މީދޫއަށް ވަޑައިގަންނ...

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު މިއަދު މީދޫއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖ...

މީދޫގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މިވަގުތު އެންމެންވެސް ދައްކަމުންދަނީ އެއްވާހަކައެެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގަ...

މީދޫ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ސާފު ނަލަ މީދޫ ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން މީދޫގެ އަތިރިމަތި ސާފުުރުމުގެ ހަ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ރ. މީދޫ މ...

އެންމެ ފަހުގެ
...