ރިޕޯރޓު
9 ޓީމާއިއެކު އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ފެށީ ނިމިގެން ދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުޅޭ މިމުބާރާތުގެ ގުރޫޕް އޭގައި ހިމެނުނީ ތަންގަނޑު އެފްސީ، ލިންކޭޖް ބުރަދާސް، ޓ...
އަދި ކިޔާލަން
  2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރ. އަތޮޅު މީދޫއަކީ މިހާރު ރ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ބާރު ސްޕީޑ...

  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކެބިނެޓު އެކުލަވާލެއްވުމާއިއެކު އެންމެ ގ...

  މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންޠިހާބުގައި ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމަށް އިންޠިހާ...

  ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއާއިއެކު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަފީއުބެގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލް ފެށުނީއެވެ. ރަ...

  ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާ، ޕީ.އެސް.އެމްއަށް ދީނީ ޗެނަލްއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކުޕްމެންޓްސް ގަ...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކީ މީދޫގެ ހިތެވެ. އެތަނަކުން މީދޫއަށާއި ރ. އަތޮޅަށްވެސް އެތަކެއް...

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށް އިދިކޮޅުގައި ތިބި ހަތަރު ސިޔާސީ ލީޑަރުންވެ...

މިއަންނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގަ...

40 އަހަރު ދުވަހު ރ.މީދޫގެ ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢީސާ ހުސެއިން ކަލޭފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ގޯސްކަމުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހިން އަބަދުމެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނާއިންސާފ...

    20 ޑިސެމްބަރ 1977ގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ރ. މީދޫ ބްލެކް، އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ ވިޔަފާ...

ނޫކަން ގަދަ ކަނޑެއްގައި، މާ މަޑު ނުލެއްގެ ވަށައިގެން، އެޔަށްވުރެ މަޑު ވިލު ފަށަލައެއްގެ މެދަށް، ހުދު...

ރ. އަތޮޅު ފައިނުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަަޅަން ނިންމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައިލެންޑް އޭވި...

މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓުވީޓެ...

ި ޖަޒީރާތަކުގައި މިވާ ހުދު ދޮންވެލީގެ ސާލަކީ، އޭގެ މައްޗަށް ކުނިބުނީގެ ތޫފާނެއް ނެތްނަމަ، ހާދަހާވާ އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއާއި&nb...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވ...

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ&nb...

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު 2015 ވަނަ އަހަރު...

ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިލިއިރުވެސް ސިޔާސީ...

ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއެކު މީދޫ ކައުނ...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  23 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެންމެންވެސް ފ...

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، ތ...

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ފަރުހީންއަކީ ހެދިބޮޑުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކުއްޖެ...

މިދައްކަނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަކަމެއްގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. 4500އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖ...

އެންމެ ފަހުގެ
...