ރިޕޯރޓު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ހިސާބުން ފެށިގެން އަންނަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާއާއި ދެމދު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބަދަހިކުރަމުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނ...
އަދި ކިޔާލަން
40 އަހަރު ދުވަހު ރ.މީދޫގެ ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢީސާ ހުސެއިން ކަލޭފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ގޯސްކަމުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހިން އަބަދުމެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނާއިންސާފ...

    20 ޑިސެމްބަރ 1977ގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ރ. މީދޫ ބްލެކް، އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ ވިޔަފާ...

ނޫކަން ގަދަ ކަނޑެއްގައި، މާ މަޑު ނުލެއްގެ ވަށައިގެން، އެޔަށްވުރެ މަޑު ވިލު ފަށަލައެއްގެ މެދަށް، ހުދު...

ރ. އަތޮޅު ފައިނުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަަޅަން ނިންމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައިލެންޑް އޭވި...

މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓުވީޓެ...

ި ޖަޒީރާތަކުގައި މިވާ ހުދު ދޮންވެލީގެ ސާލަކީ، އޭގެ މައްޗަށް ކުނިބުނީގެ ތޫފާނެއް ނެތްނަމަ، ހާދަހާވާ އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއާއި&nb...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވ...

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ&nb...

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު 2015 ވަނަ އަހަރު...

ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިލިއިރުވެސް ސިޔާސީ...

ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއެކު މީދޫ ކައުނ...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  23 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެންމެންވެސް ފ...

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، ތ...

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ފަރުހީންއަކީ ހެދިބޮޑުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކުއްޖެ...

މިދައްކަނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަކަމެއްގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. 4500އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖ...

ރ.މީދޫގައި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ދިރާގ...

  މީދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކަ...

މީދޫގައި ހުޅުވުމަށް ހަދާ ނިންމާފައިވާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މީދޫ ބުރާންޗުގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭ.ޓީ.އެ...

ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ކިޔެވުމުގައި ފޮތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ޓެބްލެޓު ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ...

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ މުޅި ރާއްޖެއިން ފުހެލާނެކަމަށް ވަޢުދުވުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ފ...

މީދޫގެ މަގުތަކުގައި ގައު އަތުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރަން އެހެން ބަޔަކު އެއްވެސްކަމެއް ނޯނ...

ރިޔާސީ އިންތިކާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބުލިބި ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ މީ...


އެންމެ ފަހުގެ
...