ރިޕޯރޓު
އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް އަޅަން އޭރު ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން ރ. އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ރ. މީދޫ...
އަދި ކިޔާލަން
2004 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދިޔަ އެއް ރަށަކީ ރ. ކަނދޮޅު...

  މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ މީދޫ ކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޤާމާއި ހަ...

ރ. މީދޫ ހުދުފިނިފެންމާގޭ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އަޙުމަދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ މުޅި ޙަޔާތް...

1964ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނަށް އުފަންވެ ވަޑ...

  ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ 'އުކުޅެއް' ކަމުގައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރެޑިޓ...

  2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރ. އަތޮޅު މީދޫއަކީ މިހާރު ރ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ބާރު ސްޕީޑ...

  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކެބިނެޓު އެކުލަވާލެއްވުމާއިއެކު އެންމެ ގ...

  މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންޠިހާބުގައި ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމަށް އިންޠިހާ...

  ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއާއިއެކު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަފީއުބެގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލް ފެށުނީއެވެ. ރަ...

  ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާ، ޕީ.އެސް.އެމްއަށް ދީނީ ޗެނަލްއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކުޕްމެންޓްސް ގަ...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކީ މީދޫގެ ހިތެވެ. އެތަނަކުން މީދޫއަށާއި ރ. އަތޮޅަށްވެސް އެތަކެއް...

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށް އިދިކޮޅުގައި ތިބި ހަތަރު ސިޔާސީ ލީޑަރުންވެ...

މިއަންނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގަ...

40 އަހަރު ދުވަހު ރ.މީދޫގެ ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢީސާ ހުސެއިން ކަލޭފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ގޯސްކަމުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހިން އަބަދުމެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނާއިންސާފ...

    20 ޑިސެމްބަރ 1977ގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ރ. މީދޫ ބްލެކް، އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ ވިޔަފާ...

ނޫކަން ގަދަ ކަނޑެއްގައި، މާ މަޑު ނުލެއްގެ ވަށައިގެން، އެޔަށްވުރެ މަޑު ވިލު ފަށަލައެއްގެ މެދަށް، ހުދު...

ރ. އަތޮޅު ފައިނުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަަޅަން ނިންމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައިލެންޑް އޭވި...

މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓުވީޓެ...

ި ޖަޒީރާތަކުގައި މިވާ ހުދު ދޮންވެލީގެ ސާލަކީ، އޭގެ މައްޗަށް ކުނިބުނީގެ ތޫފާނެއް ނެތްނަމަ، ހާދަހާވާ އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއާއި&nb...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވ...

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ&nb...

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު 2015 ވަނަ އަހަރު...

ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިލިއިރުވެސް ސިޔާސީ...

އެންމެ ފަހުގެ
...