ސިޔާސީ
މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓެއް އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ފެންމަތިވެގެން އައިތާ 3 ހަފްތާވަނީއެވ...
އަދި ކިޔާލަން
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޣާޒާ އަދި ސީރިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށ...

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ.    އެ...

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބާއްވަން ތައްޔ...

  ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާކޮށް މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލަކުސަނަގެ ޕްރޮގުރާމްތ...

  " ލަކުސަނަ " މީ ކޯއްޗެއްބާވައެވެ ؟ މިއީ ގިނަ މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދިދާނެ ސުވާލެކެވެ. އާއެކެ...

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ދާޙިލީ ހަނގުރާމަތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހި...

އުފާވެރި ޙަޔާތެއް ހޭދަކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ދިމާވާ ކަންތަކާމެދު ހިތާމަނުކޮށްގެންކަން ޔަޤީނެވެ. ނ...

އަހަރެމެންގެ ލޯމަތިން މީހުން ނުބައި މަރުތަކުން މަރުވެގެންދާތަން ފެނެއެވެ. އެފަދަ މަރުތަކުން އަހަރެމެ...

  ދަރިން ގާތު ނަމާދު ކުރާށޭ ބުނުމަށްފަހު މައިންބަފައިންވެސް ނަމާދުކުރާ ނަމަ އެއީ އެ ދަރިން ފަރ...

ޤައުމު އިޞްލާޙްވުން އޮތީ ނަފްސުތައް އިޞްލާޙުވެގެން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއ...

  މާދަމާ އަކީ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނަށް އަދި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ޙާއްސަ ދުވަހެކެވެ. އަހ...

  މި ކުރިމަތިވާ ދުވަސްތަކަކީ ގޮނޑި ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކަންތައް ބޮޑުވެގެން އަންނާނެ ދުވަސ...

ބިދުޢައެއް ނެތި ގޮސްފައި އޮއްވާ އަލުން އެ ބިދުޢަ ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަކީ އެއްވެސް މުސްލިކަމު ކޮށްގެންވާ...

  ކްރިސްމަސް ފަދަ ނަޞޯރާއިންގެ ދީނީ ޢީދެއް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން...

ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ދިނުނ...

  ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަދަލުވެ އެކަކު އަނެކަކާއި ދޭތެރޭ އޮންނަ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވ...

 މަދު މީސްތަކުންކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަމާން ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެމުނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...