ސިޔާސީ
މީދޫގައި މިއަހަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކީ މީދޫގެ ރައްޔިތުން އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ތަރައްޤީގެ އެއް މަޝްރޫޢުއެވެ. ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ މީދޫއަކީ ތަރައްޤީއަށް ނުހ...
އަދި ކިޔާލަން
ޔުނައިޓެޑް ފޮރ މައި މީދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓު (އުއްމީދު) ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރ. މީދޫގައި އިސްލާމިކް...

މިއަދު ހެނދުނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ. މީދޫ މުސްތަރީގެ، ފަތުޙުﷲ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން...

ރ. މީދޫގައި މިފަހަރުވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެކަމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާ...

ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މައްސަރުތަކުގެ ޙުރުމަތް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ....

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      &nbs...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު       &n...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު       &n...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު       &n...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު       ޒަ...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު     ކީރިތި ޤުރ...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު   ޤުރުއާނުގައި އެބޭކ...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު   ރަސޫލާ صلى الله عل...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440          މިއަދުގެ ސުވާލު   ޙަދީޘް ފޮތް...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި 2 ރުކޫ...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      ސު...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      ރޯދަ...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      އިސް...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      ރަސޫ...

ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440     މިއަދުގެ ސުވާލު   1- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވަނީ ކިތ...

މަރުޙަބާ ރަމަޟާންގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕުރޮގުރާމެއް މިރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.  ...

 "ނަފްސު ޠާހިރުކުރުން" ނަމުގައި ވަރަށް ޙާއްޞަ ދަރުސެއް މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް ޒި...

ހުޅަނގަށް ލިބަރަލިޒަމް ފެތުރުނު ގޮތުގެ ކުރު ވާހަކައެއް   ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނެއްގައި އުޅުނޯ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޣާޒާ އަދި ސީރިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށ...

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ.    އެ...

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބާއްވަން ތައްޔ...

އެންމެ ފަހުގެ
...