ސިޔާސީ
މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓުވީޓެއްގައިވެސް ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ބަހެއް ވިދާޅުވެފައިނުވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑު ކިޔާފައިވަ...
އަދި ކިޔާލަން
 މަދު މީސްތަކުންކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަމާން ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެމުނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...