ސިޔާސީ
މިދައްކަނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަކަމެއްގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. 4500އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހަށް ގެއްލުވާލުމަކީ ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި...
އަދި ކިޔާލަން
 މަދު މީސްތަކުންކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަމާން ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެމުނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...