ރިޕޯރޓު
ރ. އަތޮޅު ފައިނުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަަޅަން ނިންމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ކޮމްޕެނީއާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާޕޯޓަކާއި...
އަދި ކިޔާލަން
މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓުވީޓެ...

ި ޖަޒީރާތަކުގައި މިވާ ހުދު ދޮންވެލީގެ ސާލަކީ، އޭގެ މައްޗަށް ކުނިބުނީގެ ތޫފާނެއް ނެތްނަމަ، ހާދަހާވާ އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއާއި&nb...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވ...

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ&nb...

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު 2015 ވަނަ އަހަރު...

ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިލިއިރުވެސް ސިޔާސީ...

ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއެކު މީދޫ ކައުނ...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  23 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެންމެންވެސް ފ...

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، ތ...

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ފަރުހީންއަކީ ހެދިބޮޑުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކުއްޖެ...

މިދައްކަނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަކަމެއްގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. 4500އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖ...

ރ.މީދޫގައި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާގުން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ދިރާގ...

  މީދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކަ...

މީދޫގައި ހުޅުވުމަށް ހަދާ ނިންމާފައިވާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މީދޫ ބުރާންޗުގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭ.ޓީ.އެ...

ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ކިޔެވުމުގައި ފޮތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ޓެބްލެޓު ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ...

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ މުޅި ރާއްޖެއިން ފުހެލާނެކަމަށް ވަޢުދުވުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ފ...

މީދޫގެ މަގުތަކުގައި ގައު އަތުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރަން އެހެން ބަޔަކު އެއްވެސްކަމެއް ނޯނ...

ރިޔާސީ އިންތިކާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބުލިބި ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ މީ...


   23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ...

ޕީޕީއެމްއިން އަބަދުވެސް ދުވާނީ އެމްޑީޕީގެ ފަހަތުން ކަމަށާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެމްޑީޕީއިން ކުރުމް ޕީ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ޓީޗަރުން މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ފުރިހަމަކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވ...އެންމެ ފަހުގެ
...