ރިޕޯރޓު
އެޑަމްއާއި ކޮށްލީ ހަތަރު ސުވާލެކެވެ.؟   ފުރަތަމަ ސުވާލު: މަނިކުފާނު ސްކޫލް ދައުރުގައި ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާފައި ވާއިރު، އަދި ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔެއްކަން އެކުގަ...
އަދި ކިޔާލަން
  ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރި...

އެއީ ސާދާ މިޒާޖެކެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ފަންތީގެ މީހުންނާވެސް ގުޅޭ އާދައިގެ ސާފު ހިތެކެވެ. ކިބުރުވ...

ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިވެ އެހީތެރިވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަމުން އ...

  ދިވެހިންނަކީ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮށްތަކެއްގެ އުފާ ދުނިޔޭގައި ލިބިފައިވާ މަދު ބައެއްގެ ތެރެއިން...

މާޒީގެ ތެރެއަށް ބަލައިލާނަމަ ވާހަކަ މިދައްކާ 'އެމް.ކޮކޯ ބީޗް' ނުވަތަ ހުޅަނގު ބޯޅަ ދަނޑާއި ދިމާ އަތިރ...

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާނެކަ...

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެވިގެން ގ...

2004 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދިޔަ އެއް ރަށަކީ ރ. ކަނދޮޅު...

  މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ މީދޫ ކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޤާމާއި ހަ...

ރ. މީދޫ ހުދުފިނިފެންމާގޭ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އަޙުމަދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ މުޅި ޙަޔާތް...

1964ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނަށް އުފަންވެ ވަޑ...

  ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ 'އުކުޅެއް' ކަމުގައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރެޑިޓ...

  2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރ. އަތޮޅު މީދޫއަކީ މިހާރު ރ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ބާރު ސްޕީޑ...

  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކެބިނެޓު އެކުލަވާލެއްވުމާއިއެކު އެންމެ ގ...

  މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންޠިހާބުގައި ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމަށް އިންޠިހާ...

  ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއާއިއެކު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަފީއުބެގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލް ފެށުނީއެވެ. ރަ...

  ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާ، ޕީ.އެސް.އެމްއަށް ދީނީ ޗެނަލްއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކުޕްމެންޓްސް ގަ...

  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކީ މީދޫގެ ހިތެވެ. އެތަނަކުން މީދޫއަށާއި ރ. އަތޮޅަށްވެސް އެތަކެއް...

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށް އިދިކޮޅުގައި ތިބި ހަތަރު ސިޔާސީ ލީޑަރުންވެ...

މިއަންނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގަ...

40 އަހަރު ދުވަހު ރ.މީދޫގެ ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢީސާ ހުސެއިން ކަލޭފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ގޯސްކަމުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހިން އަބަދުމެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނާއިންސާފ...

    20 ޑިސެމްބަރ 1977ގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ރ. މީދޫ ބްލެކް، އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ ވިޔަފާ...

ނޫކަން ގަދަ ކަނޑެއްގައި، މާ މަޑު ނުލެއްގެ ވަށައިގެން، އެޔަށްވުރެ މަޑު ވިލު ފަށަލައެއްގެ މެދަށް، ހުދު...

ރ. އަތޮޅު ފައިނުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަަޅަން ނިންމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައިލެންޑް އޭވި...

އެންމެ ފަހުގެ
...