ރިޕޯރޓު
އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް އަޅަން އޭރު ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން ރ. އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ރ. މީދޫ...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. މީދޫ ޕެންޓްގްރީން، އައިޝަތު ޔޫމީ ބިންތް ޝަރީފްއަކީ އަދި އުމުރުން އެންމެ މަހެއްވެސް ނުވާ ތުއްތުތުއ...

ެމްއައި ކޮލެޖުން މީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކެމްޕަހުގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސ...

9 ޓީމާއިއެކު އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ފެށީ ނިމިގެން ދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2 ގުރ...

މީދޫގައި މިއަހަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކީ މީދޫގެ ރައްޔިތުން އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެން.ސީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދ...

މި ނިމިގެންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން އަންނަ މެމްބ...

މީދު މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީއަށް ނޫނެކޭ ބުނެގެން ނުވާނެ ކަމުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަ...


ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މިއަދު އާންމުކުރި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގައި ރ. މީދު ކައުންސ...

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރ. މީދޫގައި މިފަހަރުވެސް 2 ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓ...

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ހިސާބުން ފެށިގެން އަންނަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑި...

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި މީދޫއަށް މާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކ...

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ކުޑަ ކުޑަ ޤައުމެކެވެ. ނަމަވެސް ﷲގެ ވާގިފު...

މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނަށް ވަރަށް ޙާއްސަ ދުވަހެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތ...

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހަކީ ގިނަ ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރާއި ބައްދަލުކޮށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކު...

އެޑަމްއާއި ކޮށްލީ ހަތަރު ސުވާލެކެވެ.؟   ފުރަތަމަ ސުވާލު: މަނިކުފާނު ސްކޫލް ދައުރުގައި ބަހ...

  ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރި...

އެއީ ސާދާ މިޒާޖެކެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ފަންތީގެ މީހުންނާވެސް ގުޅޭ އާދައިގެ ސާފު ހިތެކެވެ. ކިބުރުވ...

ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިވެ އެހީތެރިވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަމުން އ...

  ދިވެހިންނަކީ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮށްތަކެއްގެ އުފާ ދުނިޔޭގައި ލިބިފައިވާ މަދު ބައެއްގެ ތެރެއިން...

މާޒީގެ ތެރެއަށް ބަލައިލާނަމަ ވާހަކަ މިދައްކާ 'އެމް.ކޮކޯ ބީޗް' ނުވަތަ ހުޅަނގު ބޯޅަ ދަނޑާއި ދިމާ އަތިރ...

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާނެކަ...

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެވިގެން ގ...

އެންމެ ފަހުގެ
...