ޚަބަރު
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީ.އެން.ސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މެމްބަރު އާދަމް...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގުހެދުމަށް ރުއްގަސް ނަގަން ނިންމި މައްސަލަމިވަނީ މި ދެތިންދުވަހު މީސްމީޑިޔާގައި...

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދައުރުގެ 14ވަނަ ޖަލްސާގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދ...

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަމުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކޮށް ފޯނުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ދެކަނބަލުން ، ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެމް.އީ.ސީ ފުޓުސަލް ފިއެސްޓާގެ މިއަހަރުގ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޖޭ.އެސް ނެޓުބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބ...

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މިއަދާއި މާދަމާވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އިސްލާމީ...

ޜ. މީދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން  23 ޖޫން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރ. އަތޮޅ...

ރ. މީދޫ ހޭރިޔާ ގުރޫޕުން، އަމިއްލަ ރާގަކަށް އުފައްދާފައިވާ ވީޑިޔޯ މަދަޙަ " މަސްތު " ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ....

ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސީރިޔާ އަދި ޢާޒާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝ...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ 16 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ.   ކޮންމެ އަހަރެ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ޤުރުއ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މި...

'ޗިލްޑްރެންސް ފަން ފެއަރ'ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކު...

މި ރަމަޟާން މަހު ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ކުރުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ޙަރަދުކޮށްގެން މީދޫއަށް ދެ ހާފިޡުން...

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާޞިލް ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި މީދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެ...

ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ހިދުމަތް ދިނ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބުރާންޗުން ފައ...

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތްކަމަށްވާ މީދޫ...

ހަވާސް ގުރޫޕުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ ފަރާތުން އެ ގުރޫޕުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ބިސް...

މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މީދޫއަށް ގެނެއުމަށް ހަމަޖެހުނު ޖަނަރޭ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް ހަވާސްގެ ފަރާތުން ރީތިކޮށް މަދަހަ ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮ...

ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ މައްސަލަ‮ ‬ހައްލުނުވެ‮ ‬މީދޫގެ‮ ‬ބޮޑުބައެއް‮ ‬އަދިވެސް‮ ‬ހޭދަކުރަމުން‮ ދަނީ‮...

މީދޫއަށް‮ ‬ގެނައުމަށް‮ ‬ހަމަޖެހިފައިވާ‮ ‬600‮ ‬ކިލޯވޮޓިގެ‮ ‬ޖަނަރޭޓަރު‮ ‬މީދޫއަށް‮ ‬މިހާރު‮ ‬މާލެއަށ...

އެންމެ ފަހުގެ
...