ޚަބަރު
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ތާއިދުކޮށް އުތެމާ ނަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވ...
އަދި ކިޔާލަން
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މީދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގައި އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ވޮލ...

ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ރ. އަތޮޅުގެ ފައިނުންނާއި ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުން ސާމްޕަލްނެގި...

ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމާއު ގުޅިގެން 19 މާރޗް...

މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ކިރިޔާވެސް ފެންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވީ...

ރ. ފައިނު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ރަށަކުން މީހުން އެކަހެރިކޮށްފިއެވެ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިނުގައި އެކ...

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖެއަށްވެސް ބޮޑުވެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަ...

ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމ...

ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހެދުމަށް ރޯޑް ޑިވެލެޕްމ...

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފުރަވެރި ރިޒޯޓުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ހު...

މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި މި ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށާއި ރި...

ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް 13 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެފައިޥާތ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއިންވެ...

މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮވިޑް 19 ފެތެރުމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީދޫގެ ފުޓްސަލް...

ޓެކްނިކަލް‮ ‬މައްސަލައެއް‮ ‬ދިމާވެގެން‮ ‬މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލައިފިއެވެ‮.‬‮ ‬ މުޅި‮ ‬ރަ...

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ހުޅުމާލޭގައި ސްޕީޗް ތެރެޕަރީ ދެމުން އައި ޑޮކްޓަރަކު 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް 19 ރާއްޖެއިންވެސް ފެނުމާއިއެކު ރައ...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތާބުގައި  ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަ ކުރާކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި މީދޫ ޓައިމ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތެރުމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ކު...

ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިއަދު މެންދުރު ޤައުމާއި...

ރޭ މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރީ ރ....

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅޭ މަޢު...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކޮ...

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖެއަށްވެސް ބޮޑުވެފައ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔ...

އެންމެ ފަހުގެ
...