ޚަބަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވާތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުނު ނިސްބަތް 16 އިންސައްތައަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.   ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މިދިޔަ މަހުގެ ތަ...
އަދި ކިޔާލަން
އަންނަ  އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށައަޅ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގ...

ބްލޫ ސްޕީޑް ޑިންގީއަށް ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ހުރިހާ ދަތުރަކުން ލިބުނު 7250 ރުފިޔާ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖ...

ރ. އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ފެން އިސްކޫރުތަކުން ފެން ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލެއް އިނ...

މައި ކޮލެޖުން މީދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެ ކޮލެޖުގެ މީދޫ ކެމްޕަހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްޓާސް ޑި...

މީދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ދުރުވެ އާ ސަރުކާރުގެ ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގިނަ ކަންކަމާއި...

ރ. މީދޫގައި ޑިންގީ ދަތުރުކުރަމުންދާ 'ބްލޫ ސްޓަރ" ޑިންގީގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް...

ރާެއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓު މިއ...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ފުޓް...

ރ.މީދޫގައި މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބޭސްޖެހުމުގެ ޙާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހ...

ޑެންގޫ ފަދަ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް އާއްމުވަމުންދާނީ ރަށުތެރެއަށް ފޮގު ކުރުމަށްޓަކައި މީދޫގެ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ދާއިރާގ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންޠިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑ...

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ...

ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ގެންދާ ރ. މަޑުއްވަރީ ނާރެސް، މުޙައްމަދު އަރުޝްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ފައި...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށ...

ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އަންނަ ރ. މަޑުއްވަރީ ނާރެސް، މުޙައްމަދު އަރުޝްއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި...


ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ...

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑު ފާތިމަތު މޫސާއަކީ ފަސް ކުދިން އަދި މާމަ ކުދިންނާއިއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޭދަކު...

ދީނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ގަސްބޯ...

އެންމެ ފަހުގެ
...