ޚަބަރު
އަދި ކިޔާލަން
މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ޤުރުއ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މި...

'ޗިލްޑްރެންސް ފަން ފެއަރ'ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކު...

މި ރަމަޟާން މަހު ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ކުރުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ޙަރަދުކޮށްގެން މީދޫއަށް ދެ ހާފިޡުން...

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާޞިލް ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި މީދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެ...

ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ހިދުމަތް ދިނ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބުރާންޗުން ފައ...

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތްކަމަށްވާ މީދޫ...

ހަވާސް ގުރޫޕުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ ފަރާތުން އެ ގުރޫޕުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ބިސް...

މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މީދޫއަށް ގެނެއުމަށް ހަމަޖެހުނު ޖަނަރޭ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް ހަވާސްގެ ފަރާތުން ރީތިކޮށް މަދަހަ ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮ...

ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ މައްސަލަ‮ ‬ހައްލުނުވެ‮ ‬މީދޫގެ‮ ‬ބޮޑުބައެއް‮ ‬އަދިވެސް‮ ‬ހޭދަކުރަމުން‮ ދަނީ‮...

މީދޫއަށް‮ ‬ގެނައުމަށް‮ ‬ހަމަޖެހިފައިވާ‮ ‬600‮ ‬ކިލޯވޮޓިގެ‮ ‬ޖަނަރޭޓަރު‮ ‬މީދޫއަށް‮ ‬މިހާރު‮ ‬މާލެއަށ...

"ފުއްޑަން"ގ‮ެ‮ ‬ނަމުގައި‮ ‬އަންހެނުންނަށ‮ް‮ ‬ހާއްސަ‮ ‬ވޯކްޝޮޕެއް‮ ‬މީދޫގައި‮ ‬ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ...

ހުރިހާ‮ ‬ޖަނަރޭޓަރެއް‮ ‬އެއްފަހަރާ‮ ‬ނިވުމާއެކު‮ ‬މުޅި‮ ‬މީދޫއިން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކެނޑިއްޖެއެވެ‮.‬ &nb...

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް، ޕީ.އެން.ސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ރ. މީދޫ ލަކީސްޓަރ، މުހައްމަދު އ...

ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ ދޫކޮށްނުލާނެ   ރައްޔިތުނެގ ހަާދިމެއްގެ ގޮތުގަ މަސައްކަްތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު...

ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ދާދިދެންމެއަކު މުޅި ރަށުން ކަރ...

ތަޖުރިބާ ހޯދައި، މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެއް ށ. ފޯކަ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށް ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

އަލްމަރްހޫމް ޢީސާ އަލިފުޅުގެ ހަނދާނުގައި އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކު...

ންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގައި އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކުލަބުގެ...

ރ. އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަން ރ...

ޑޫޒިއަންސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހާޝިމް ޝަފީއު އަދި ހަވާސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ނާޖިހު މުހައްމަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...