ޚަބަރު
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މީދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ހިނގާލުމަކީ މީދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި މީދޫގެ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަ...
އަދި ކިޔާލަން2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ދެބުރީގެ އޮފީސް އިމާރަތެއް އެޅުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި ހިމެނުމަށް ފ...

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިއަދު މީދޫއަށް ވަޑައި...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާދަމާ މީދޫއަށް ވަޑައިގަނ...

އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެމެޗު، އަދި ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކު ފޭޖުނ...

މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މީދޫ ތަމްސީލްކުރި ބައިވެރިންނަށް މެމްބަރު އާދަމް...

މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނ...

މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ކަރަންޓު ޝޯޓުވެ އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. &...

މީދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދި ރަސްމީކޮށް ފުޓްސަލް ކުޅެން ފެށިފަހުން މީދޫގައި އެންމެ ގަދައަށް ފުޓްސަލް...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލު ވިއްކުމުގެ ވިޔަފަރި ކުރަމުން އަންނަ ލިޓަސް ކުންފުނީގެ ފިހާރަ...

ނ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް، އެ އަތޮޅު މިލ...

ރ. މީދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.   މީދޫ ޓައިމްސްގެ ކިޔުންތެރިޔަކު މީދޫ...

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރެޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލ...

މަޑުއްވަރީ ޒުވާނުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި މަޑުއްވަރީގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޑ...

އިއްޔެ ހެނދުނު ހ. ފެންނާގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އޮތް އުމުރުން 15 ދުވަސްވީ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނޭވާހުއްޓ...

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ބޮޑު ތަނުން ބަލިކޮށް ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް...

ރ. މީދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯ ޖިމް، އަންހެނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތިން އޮތް ހުސް ބިމު...

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކުރިއަށްދާ ކިންގް އަބްދުލްޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރަތުގެ ޖަޖުކަން...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހެއްގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ނިން...

ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ލައިފް ޖެކެ...

    ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަންތާ ފެސްޓިވަލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީ...

  ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައ...

އެންމެ ފަހުގެ
...