ޚަބަރު
ރ. ވާދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް މިނީ ބަސް އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެރަށުގައި ޤާއިމްކުރާ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމަ...
އަދި ކިޔާލަން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ހުޅުމާލޭގައި ސްޕީޗް ތެރެޕަރީ ދެމުން އައި ޑޮކްޓަރަކު 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް 19 ރާއްޖެއިންވެސް ފެނުމާއިއެކު ރައ...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތާބުގައި  ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަ ކުރާކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި މީދޫ ޓައިމ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތެރުމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ކު...

ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިއަދު މެންދުރު ޤައުމާއި...

ރޭ މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރީ ރ....

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅޭ މަޢު...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކޮ...

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖެއަށްވެސް ބޮޑުވެފައ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔ...

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރަން ބޭނުންނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކައުންސިލ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅަށް ވަޑަ...

ރ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، "ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމުގަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިކްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ 11 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ...

ޝައިޚް އިބްރާހިމް ރާފިޢު ދެއްވާ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު އަސްރު ފަހުން މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮނ...

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ރ. މީދޫ ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 5 މުވައް...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނ...

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިން ކުރަމުން ގެންދަނީ ބު...


ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމާއި މަނީ ލޯންޑަރ...

އެންމެ ފަހުގެ
...