ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރަސްމީ ބިޑް، ކުޅ...

ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަންގެ އޮފީހެއް މައްކާގައި ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ.   ޙައްޖު މިޝަންގެ އޮފީހެއް މައް...

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ނިމުނުއިރު 1،719،138.22 ރުފިޔާ...

ރ. މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުނ...

މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް އަދި އޮގަސްޓު 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު...

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މިރޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.   މިރޭ މަޑުއްވަރ...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ޑިޒައިން އަދި ބީ.އޯ.ކި...

މީދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ސާފު ފެހި މީދޫއަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ 'ފެހިނަލަ މީދޫ'...

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް...

އޭޕްރީލް 2019 އިން 28 އޭޕްރީލް 2019 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނު...

  ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ފަލްސަފާއާއި ނުގުޅޭ...

ރ. މީދޫ ޞީއްޙީ މަރުކަޒުން އެންބިއުލާންސް ދަތުރު ތަކަށް 25 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. މީދޫ...

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ވައިރަލް ހުން ފެތުރެމުނދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު...

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގުހެދުމަށް ރުއްގަސް ނަގަން ނިންމި މައްސަލަމިވަނީ މި ދެތިންދުވަހު މީސްމީޑިޔާގައި...

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދައުރުގެ 14ވަނަ ޖަލްސާގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދ...

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަމުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކޮށް ފޯނުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ދެކަނބަލުން ، ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެމް.އީ.ސީ ފުޓުސަލް ފިއެސްޓާގެ މިއަހަރުގ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޖޭ.އެސް ނެޓުބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބ...

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މިއަދާއި މާދަމާވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އިސްލާމީ...

ޜ. މީދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން  23 ޖޫން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރ. އަތޮޅ...

ރ. މީދޫ ހޭރިޔާ ގުރޫޕުން، އަމިއްލަ ރާގަކަށް އުފައްދާފައިވާ ވީޑިޔޯ މަދަޙަ " މަސްތު " ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ....

ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސީރިޔާ އަދި ޢާޒާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝ...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ 16 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ.   ކޮންމެ އަހަރެ...

އެންމެ ފަހުގެ
...