ޚަބަރު
މޮރީޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މޮރީޝަސް ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.   ދިވެހި ޓީމުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިމިވަނީ...
އަދި ކިޔާލަން
ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ...

ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ގެންދާ ރ. މަޑުއްވަރީ ނާރެސް، މުޙައްމަދު އަރުޝްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ފައި...

ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާ ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތުމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމަށ...

ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އަންނަ ރ. މަޑުއްވަރީ ނާރެސް، މުޙައްމަދު އަރުޝްއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި...


ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ...

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑު ފާތިމަތު މޫސާއަކީ ފަސް ކުދިން އަދި މާމަ ކުދިންނާއިއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޭދަކު...

ދީނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އުއްމީދު ޖަމުޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ގަސްބޯ...

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑީ ފިހާރައިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'މަށަށް ރަށު ޕިކަޕު'...

ޔަމަނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލިސް އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށ...

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫ ފަޅުތެރެއަށް ލެއްގި މީހަކު ނެތް ޑިންގީއަކީ އިނގުރައިދޫ މީހެއްގެ ޑ...

މީހަކު ނެތް ޑިންގީއެއް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫ ފަޅުތެރެއަށް ލައްގައިފިއެވެ.   ނޫ...

ރ. އަތޮޅަކީ އެމް.ޓީ.ޑީން ޓާގެޓުކުރާ އެއް އަތޮޅުކަމަށާއި ރ. އަތޮޅުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ބާރު ގަދަ ކުރުމަކ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އ...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގެ ވޯޓާސް...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވ...

ފައިނު ކައުންސިލުން، އެރަށުގެ ގޭގެއިން އުކަލުމަށް ނެރޭ ކުނި އުފުލާ، ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައް...

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާގައި ނޫޅެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން އުޚުތުން ވަޒީފާއިނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...