ޚަބަރު
ރ.  އަތޮޅުގައި  އިތުރު  އެއާޕޯޓެއް  އެޅުމަށް  ޕްލޭންގައި  ނެތްކަމަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީން  ބުނެފިއެވެ.   މަޑުއްވަރީ  ދާއިރާގެ  މެމް...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް...

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އަދި ރިޒޯޓު ހަދަމުން އަންނަ ރަށެއްކ...

ޤުރުއާނުގެ ތަޖުވީދު އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ފ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކުނި ފީގެ އިތުރުން ކައުންސިލ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަށް ރިޔާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކޮނޮމިކް...

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހަވީރު 4:00 ގައ...

ކޮވިޑް 19 ރ. މިދޫ ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ރ. މީދޫ ރައްޔިތުންގެ ދަފްތަރެއް...

އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލް އަދި ކޮލެޖުތައް ބަންދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމ...

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ހާއްސ...

ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ހިދ...

މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ސާފުތާހިރުވުމުގެ ގޮތުން ވީހާވެސް ގިނައިނ...

ޔުނިވާސަލްގެ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއެކު ހާއްސަ ޗުއް...

މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް 19 ފެނިފައިވާއިރު މިކަމާއި ގުޅިގެން މީދޫގައި އެކުލަވާލާފައިވ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 ރާއްޖެއިންވެސް...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މީދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގައި އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ވޮލ...

ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ރ. އަތޮޅުގެ ފައިނުންނާއި ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުން ސާމްޕަލްނެގި...

ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމާއު ގުޅިގެން 19 މާރޗް...

މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ކިރިޔާވެސް ފެންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވީ...

ރ. ފައިނު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ރަށަކުން މީހުން އެކަހެރިކޮށްފިއެވެ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިނުގައި އެކ...

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖެއަށްވެސް ބޮޑުވެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަ...

ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމ...

ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހެދުމަށް ރޯޑް ޑިވެލެޕްމ...

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފުރަވެރި ރިޒޯޓުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ހު...

މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި މި ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށާއި ރި...

ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް 13 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެފައިޥާތ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީ...

އެންމެ ފަހުގެ
...