ޚަބަރު
މިއަދު ހެނދުނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ. މީދޫ މުސްތަރީގެ، ފަތުޙުﷲ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި މަސްޖިއްދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ...
އަދި ކިޔާލަން
އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަކީ މެރަތަން އެއްކަމަށް ކަމަށާއި ކިތަންމެ ދުރަށް ދުވަންޖެހުނ...

އއ. މަތިވެރީގައި ހުންނަ ކާޒާ މިއާ ގެސްޓު ހައުސްގައި އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ގެސްޓު ހަ...

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެ...

ރ. މަޑުއްވަރީގައި 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.    މީދޫ ޓައިމްސްއަށް...

ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ ‬މައްސަލައެއް‮ ‬ހައްލުކުރުމަށް‮ ‬މިއަދު‮ ‬ހަވީރު‮ ‮ ‬ކަރަންޓު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް‮...

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް ޝަރީ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ކެންޑިޑޭ...

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މީދޫ ޓައިމްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ކަވަރ...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށްޓަ...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މަޑުއްވަރީ ދ...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެން....

މާދަމާއަކީ ތާރީޙީ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ސަރުކާރާއި ގުޅި...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޓީޑީ ގެ ކެންޑިޑޭޓު މެމްބަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ފ...

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހާއްސަ ދުވު...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މަޑުއްވަރީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. &n...

މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރުހުމާއި ލޯބި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖޭ.ޕީ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޓީ.ޑީގެ ޓިކެޓުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދ...

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލުގެ ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤީރުންގެ ލިސްޓު އަ...

މިރޭ މުޅި ދުނިޔޭގައި އެއް ގަޑީއިރަށް ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާތު އަވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ނިންމުމުގެ ރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިނަށް މީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮފިން ބަނދަރުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ބެނާތަކަކ...

މީދޫ ޓައިމްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކ...

ގެސްޓް ހައުސް ހުރި ބިމުގައި އެއްކުރެވިފައިވާ ވެލި ފުނިން އާއްމުންނަށް ވެލި ދޫކުރަން ނިންމާ މީދޫ ކައު...

އެންމެ ފަހުގެ
...