ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން
އެއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ހަމަ ހިމޭން ރޭގަނޑު މުޅި މީދޫ ސިއްސުވ...

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައް...

1979 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ބ. ފެހެންދޫއަށ...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ހަދަން ޖެހޭ ޑިޒައިންއާއި ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް ކުރިމަ...

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމު ކުރާ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ އ...

މީދޫގެ ވަލުތެރޭގައި ވަގަށް ކުރުނބާ އަޅަން އުޅުނު ތިން ބިދޭސީން މިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހައްޔަރުކޮށްފި...

    އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝ...

ނިޔާވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.   ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ބައެ...

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ.   މިކަ...

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކޮލިޓީ އަންނައުނާއި ފައިވާން ފަދަ ތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކުމުގައި ނަން މަޝްހޫރު...

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބެޑްމިންޓަން ސިންގަލްސްއިންވެސް ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑައްޔެއް ލ...

  މީދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި  އަލަށް ބާއްވާ ފުޓުސަލް މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެއ...

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރެއް...

ދ. އަތޮޅު ވާނީގައި ޕޮލިސް ތަމްރީން ހަދަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  އިތުރު ތަ...

ރ. މަޑުއްވަރީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޑުއްވަރީގައި ބާއްވަމުން އަން...

ޓީޓީ ވިމެންސް ޑަބަލްސްއިން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑައްޔަކާއި ރިހި މެޑައްޔެއް ޔަގީން ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މީދޫ ގޮފީގެ...

    މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް މީދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ މެދުގައި އިންޓަރ އޮފީސް...

ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތް ސާވިސްގެ މަޤާމަށް ރ. މީދޫ ދޭލިޔާގެ، އަޙްމ...

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އުމުރުން އެންމެ 2 މަހުގެ ހަނާއަށް އެހީވުމަށް މިއަދު މީދޫގ...

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ 2 މަހުގެ ހަނާއަށް އެހީވުމަށް މާދަމާ މީދޫގައި ޑޯޓުޑޯ ފަންޑ...

މީދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 29 ޖުލައި 20...

މޮރީޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މޮރީޝަސް ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގ...

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ޓީމު އ...

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތަކީ މުޅި ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމަށް މަޑުއްވަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...