ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން
2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ، މުޙ...

މިއަދުގެ އިރުއޮއްސިގެން މިދިޔައީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަފާތު ޙަބަރުތަކެއް ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީން ޖާގަ ހޯދ...

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާޙް އަދި ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ޕީ.ޕީ.އެމ...

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ...

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީ.އެން.ސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކް އެ ޕާޓީއިނ...

    ރ. މަޑުއްވަރީ ދެކުނު ފަރާތުގައި އާ ބަނދަރެއް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނ...

ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި އެ ވިއްކުމާ އޭގެން ފައިދާ ލިބިގަތުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމ...

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވާތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައ...

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި އެންމެ ދަށްވެގެން މާސްޓާސް ފެންވަރު ހުންނަން ޖ...

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ 'އެމް.ޖޭ.އެސް ނެޓްބޯލް ޗެލެންޖް 2019' ފަ...

ީ.ޕީ.އެމް/ޕީ.އެން.ސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ލާދީނީ ފިކުރު ފެތޭގޮތަށް ހާވާ ހުރިހާ ހަޑިއެއް ސާފުކ...

މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ނޯތު ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް އައްޔަނުކުރެއްވި މޯލްޑިވ...

ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުންފަދަ އަސާސީ ކަންކަންކުރުމުގައިވެސް މިސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ރައްޔ...

އެންމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މާލެ ސަރަހަ...

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ދެ ރަށްކަމުގައިވާ މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ޤ...

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް ކައުންސިލްތަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކައުންސި...

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިދިޔަ އަޟްހާ އީދު ބަންދުގައި ހަރަކާ...

ކަނޑޫމާ ތިލައަށް ޑައިވިންއަށް ފޭބި އަންހެން ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.  ...

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ނޯތު ޑިވިޝަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ރ. މީދޫ ޖަވާހިރުގެ މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާ...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ނުކުމެ މީދޫގެ އަތިރިމަތީގެ ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފިއެވ...

އަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމިކ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި ދެއޮޕަރޭޝަނެއްގައި ، މީދުއަށް އ...

ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަކާއި ހާއްސަ ޑޮކް...

އެންމެ ފަހުގެ
...