ޚަބަރު
މިއަދު ހެނދުނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ. މީދޫ މުސްތަރީގެ، ފަތުޙުﷲ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި މަސްޖިއްދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ...
އަދި ކިޔާލަން
ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ހިދުމަތް ދިނ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބުރާންޗުން ފައ...

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތްކަމަށްވާ މީދޫ...

ހަވާސް ގުރޫޕުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ ފަރާތުން އެ ގުރޫޕުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ބިސް...

މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މީދޫއަށް ގެނެއުމަށް ހަމަޖެހުނު ޖަނަރޭ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް ހަވާސްގެ ފަރާތުން ރީތިކޮށް މަދަހަ ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮ...

ޖަނަރޭޓަރަށް‮ ‬ދިމާވި‮ މައްސަލަ‮ ‬ހައްލުނުވެ‮ ‬މީދޫގެ‮ ‬ބޮޑުބައެއް‮ ‬އަދިވެސް‮ ‬ހޭދަކުރަމުން‮ ދަނީ‮...

މީދޫއަށް‮ ‬ގެނައުމަށް‮ ‬ހަމަޖެހިފައިވާ‮ ‬600‮ ‬ކިލޯވޮޓިގެ‮ ‬ޖަނަރޭޓަރު‮ ‬މީދޫއަށް‮ ‬މިހާރު‮ ‬މާލެއަށ...

"ފުއްޑަން"ގ‮ެ‮ ‬ނަމުގައި‮ ‬އަންހެނުންނަށ‮ް‮ ‬ހާއްސަ‮ ‬ވޯކްޝޮޕެއް‮ ‬މީދޫގައި‮ ‬ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ...

ހުރިހާ‮ ‬ޖަނަރޭޓަރެއް‮ ‬އެއްފަހަރާ‮ ‬ނިވުމާއެކު‮ ‬މުޅި‮ ‬މީދޫއިން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކެނޑިއްޖެއެވެ‮.‬ &nb...

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް، ޕީ.އެން.ސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ރ. މީދޫ ލަކީސްޓަރ، މުހައްމަދު އ...

ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ ދޫކޮށްނުލާނެ   ރައްޔިތުނެގ ހަާދިމެއްގެ ގޮތުގަ މަސައްކަްތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު...

ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ދާދިދެންމެއަކު މުޅި ރަށުން ކަރ...

ތަޖުރިބާ ހޯދައި، މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެއް ށ. ފޯކަ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށް ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

އަލްމަރްހޫމް ޢީސާ އަލިފުޅުގެ ހަނދާނުގައި އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކު...

ންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގައި އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެކުލަބުގެ...

ރ. އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަން ރ...

ޑޫޒިއަންސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހާޝިމް ޝަފީއު އަދި ހަވާސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ނާޖިހު މުހައްމަ...

މާޅޮސްމަޑުލު އިނގުރައިދޫގައި ސްލިޕްވޭއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާ...

ދެކުނު އޭޝިޔާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބްލެންޑެޑް ޝަޓްލް ޓައިމް ކޯސް ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދަތުރެއް...

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އާންމު އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ 97 ފޮށީގ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ 4 ވޯޓު ފޮށްޓެއް އަލުން ގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...