ޚަބަރު
މިއަދު ހެނދުނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ. މީދޫ މުސްތަރީގެ، ފަތުޙުﷲ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި މަސްޖިއްދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ...
އަދި ކިޔާލަން
މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މިރޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.   މިރޭ މަޑުއްވަރ...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ޑިޒައިން އަދި ބީ.އޯ.ކި...

މީދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ސާފު ފެހި މީދޫއަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ 'ފެހިނަލަ މީދޫ'...

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް...

އޭޕްރީލް 2019 އިން 28 އޭޕްރީލް 2019 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނު...

  ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ފަލްސަފާއާއި ނުގުޅޭ...

ރ. މީދޫ ޞީއްޙީ މަރުކަޒުން އެންބިއުލާންސް ދަތުރު ތަކަށް 25 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. މީދޫ...

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ވައިރަލް ހުން ފެތުރެމުނދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު...

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގުހެދުމަށް ރުއްގަސް ނަގަން ނިންމި މައްސަލަމިވަނީ މި ދެތިންދުވަހު މީސްމީޑިޔާގައި...

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދައުރުގެ 14ވަނަ ޖަލްސާގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދ...

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަމުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކޮށް ފޯނުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ދެކަނބަލުން ، ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެމް.އީ.ސީ ފުޓުސަލް ފިއެސްޓާގެ މިއަހަރުގ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޖޭ.އެސް ނެޓުބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބ...

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މިއަދާއި މާދަމާވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އިސްލާމީ...

ޜ. މީދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން  23 ޖޫން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރ. އަތޮޅ...

ރ. މީދޫ ހޭރިޔާ ގުރޫޕުން، އަމިއްލަ ރާގަކަށް އުފައްދާފައިވާ ވީޑިޔޯ މަދަޙަ " މަސްތު " ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ....

ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސީރިޔާ އަދި ޢާޒާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝ...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ 16 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ.   ކޮންމެ އަހަރެ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ޤުރުއ...

މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މި...

'ޗިލްޑްރެންސް ފަން ފެއަރ'ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކު...

މި ރަމަޟާން މަހު ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ކުރުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ޙަރަދުކޮށްގެން މީދޫއަށް ދެ ހާފިޡުން...

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާޞިލް ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި މީދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެ...

އެންމެ ފަހުގެ
...