ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން
އިއްޔެ ހެނދުނު ހ. ފެންނާގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އޮތް އުމުރުން 15 ދުވަސްވީ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނޭވާހުއްޓ...

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ބޮޑު ތަނުން ބަލިކޮށް ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް...

ރ. މީދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯ ޖިމް، އަންހެނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތިން އޮތް ހުސް ބިމު...

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކުރިއަށްދާ ކިންގް އަބްދުލްޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރަތުގެ ޖަޖުކަން...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހެއްގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ނިން...

ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ލައިފް ޖެކެ...

    ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަންތާ ފެސްޓިވަލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީ...

  ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައ...

މައި ކޮލެޖު މީދޫ ކެމްޕަހުން މީދޫގެ 7 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ.   ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޤ...

ރޭ ފެށި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި މީދޫ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ގެ ފުރަތަމަ ރިޒޯޓު، އިންޓަރކޮންޓިނެ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށ...

މިއަދަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ދުވަހެއެވެ. މިއަދު މެން...

މިއަދު މެންދުރުގެ ބަގުތެއްގައި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯނ...

ހދ. ނޮޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން އެއަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ ލޯންޗުން...

ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުން އެއަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދި...


އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެހިކަލެއް ބްރިޖްމަތިން އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ލޯންޗެއް ފުރިފަހުން ހަބަރެއް ނުވެގެން އެ...

ކުރިއަށް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް ހެދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިޢުލާން...

ސަރުކާރުގެ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ސްކީމްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފަ...

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ދީދީ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށ...

ޕީ.އެން.ސީ/ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ގިނަ ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އެ ދެ ޕާޓީން ވަކިވެ ޖުމު...

ރަށްރަށުގެ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ރަށު ކައުންސިލްގައި ހިމަނަން ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ހުށައަޅަން ވިސް...

އެންމެ ފަހުގެ
...