ޚަބަރު
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމާއި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤަށް ސުވާލުކުރުމަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.
އަދި ކިޔާލަން
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނާއި އެކެޑަމިކް ސްޓާފުން ބޮޑު ބަންދަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރި ޕާކިންގ ޒޯން މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.   20...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ 49 މައްސަލަކަމަށް ފުލުހުނ...

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. މި...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވަގު ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު މީހަކު މިއަދު މީދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.   ފުލުހު...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެއްކަމަށްވާ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ސަރ...

މީދޫ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ރައީސް ހުސައިން އަފީފް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި...

ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓުުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔީސް އެ...

ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ރ. އަތޮޅު ރިޒޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޓޫރިޒ...

ކުރިއަށް އޮތް ލީކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރާނެއެވެ....

ްތުވެގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެން...

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާއި ދިމާއިދިކޮޅަށް ކަންކަން ހިނގައިގެންކަމަށ...

ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދުމަށް ގޮވާލާ ރ. އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މީދޫގައި ބޮޑު...

ރ. އަލިފުށްޓާއި ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ސާރވޭ، ޑިޒައިނިންގެ އަދި އީ.އައި.އޭގެ މަ...

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އަތިރިމައްޗަކީ އެންމެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގެ ގޮތުގައި އެންމެންވެސް ފާހަގަކުރާ ތ...

ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.   އަނގޮޅިތީމު ކައުނ...

ފެނަކަ މީދޫ ބްރާންޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. &n...

ރ. ރަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު ހެދުމަށް ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  ...

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދުމ...

މި ފެށޭ އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިކްސް ބީ ފިހ...

ރ. ކިނޮޅަހުގެ އުތުރުފަރާތު ގޮނޑުދޮށުގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.   ފުލުހު...

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން މީދޫގައި ފޫޑް ޕްރެޕްރޭޝަން ކޯހެއް ފެށުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.  ...

މީދޫގެ ގޭބިސީތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި މުއައްސަސާތަކަށް ބެހުމަށް އާއްމު ފަރާތަކުން މީދޫ ކައުންސިލ...

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގަ...

ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް އެކަން އިޢުލާންކޮށްފިއ...

އެންމެ ފަހުގެ
...