ޚަބަރު
ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.
އަދި ކިޔާލަން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ...

މީދޫގައި ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މިން ހަމަވާ ދަނޑެއް މިހާރު ދެ ނަމްބަރު ބޯޅަ ދަނޑުގެ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވ...

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

ދުނިޔޭގައި ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއް...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ހެނދުނު ސްކޫލަށް އަންނަނީ ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށް...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސ...

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ފިހާރައެއްގެ ސޭޓަކަށް އިން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 60 އަހަރުގެ މީހެއް ހައްޔަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމަކީ މިހާތަ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ބ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާނެ ކެ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތަށް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު، އަބަދުވެސް މީހުން ކުރާ ޝަކުވާއަކީ ހަރ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ސެޝަނެ...

އިންތިހާބުތަކުގެ ވާހަކަދައްކަން ޕީ.ޕީ.އެމުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔި...

ރ. ފައިނުގެ އާއިލާއަކުން އެ ރަށުގައި ދޮޅިދާންގެއެއް އަޅައިދީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  ...

1 އަހަރު ދުވަހަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ކެމިސްޓްރީ ޓީޗަރެއް ހޯދަން އިޢުލާ...

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 60 އަހަރުގެ ދިވެހި...

އެންމެ ފަހުގެ
...