ޚަބަރު
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހަމީދުއާއި ބައްދަލުކ...
އަދި ކިޔާލަން
 ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަށް މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއިއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހއ. އަތޮޅުން މ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާރޓް...

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިރޭ 21:00 ގައި ޤައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާނެކަން އިޢު...

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު 3:...

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައ...

ޖެނެރޭޓަރަށް  ދިމާވި  މައްސަލަ  ހައްލުކޮށް  މުޅި  ރަށަށް  ކަރަންޓު &nb...

ރ. މީދޫގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ދެ ޖެނެރޭޓަރުގެ ތެރެއިން 350 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރަށް ދިމާވ...

ރ. މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނައުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ...

ރ. މީދޫގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެ ޖެނެރޭޓަރުގެ ތެރެއިން 350 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރަށް ދިމާވި...

ޖެނެރޭޓަރަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެ  މުޅި  މީދޫއިން  ކަރަންޓު  ކެނޑިއްޖ...

ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ޢީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތ...

ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ....

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު...

ކޮވިޑް 19 އާއި އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މި ދުވަސްވަރު ދަތިޙާލުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ފަ...


މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޝައިޚް އި...

ކަނޑު  ދަތުރުކުރާ  ފަރާތްތަކުން  މޫސުމަށް  ހާއްސަ  ސަމާލުކަމެއް  ދިނުމ...

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު ލޯބީގައި އިބްރާހިމަށް އޮތީ އެކަކުން ފުއްދާލުމެވެ. އަންހެނުންގެ ޒ...

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ލިބުނުއިރު ކުރީ މަސްތަކަށްވުރެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތ...

ކޮވިޑް  19  ޖެހުނު  88  އަހަރުގެ  މީހަކު  ނިޔާވެއްޖެއެވެ.   ތަފ...

ސަޖިދައިގެ ލައްޒަތާއި ޢަރާމު އިޙުސާސްކޮށްފި މީހަކު ލަވަޔާއި މިއުޒިކްގެ ތެރެއަށް ނުދާނެކަމަށް މަޝްހޫރ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 12 މެއި 2020 އިން 31 މެއި 2020 ގެ...

ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން މީދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ 109 ޕެކެޓް ކަދުރު...

މިހާރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖެނެރޭޓަރަށް ލޯޑު ބޮޑުވާނަމަ މާދަމާވެސް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަ...

ރ. މީދޫއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ މިރޭވެސް މީދޫގެ ބޮޑު...

...