ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބ...

ބޮޑެތި ބަލިތައްޖެހި ބޭސް ފަރުވާ ނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހައުސް ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންޓަރ ހައުސް ދަޢުވާ ޗެލެންޖު ފަށައިފިއ...

"ހުސްނުވާ އާސަންދަ" ސްކީމްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ތ...

މިއަދު ހެނދުނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ. މީދޫ މުސްތަރީގެ، ފަތުޙުﷲ ޢީސާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން...

2018 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލްގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރި 4 ދަ...

އީފިއަސް ކޮލިގިއޭޓާއި އިޤްރައު ޤުރުއާނާއި ގުޅިގެން މީދޫގައި ޢަރަބި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯހެއް ފަށ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ދެބުރީގެ އޮފީސް އިމާރަތެއް އެޅުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި ހިމެނުމަށް ފ...

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިއަދު މީދޫއަށް ވަޑައި...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާދަމާ މީދޫއަށް ވަޑައިގަނ...

އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެމެޗު، އަދި ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކު ފޭޖުނ...

މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މީދޫ ތަމްސީލްކުރި ބައިވެރިންނަށް މެމްބަރު އާދަމް...

މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނ...

މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ކަރަންޓު ޝޯޓުވެ އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. &...

މީދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދި ރަސްމީކޮށް ފުޓްސަލް ކުޅެން ފެށިފަހުން މީދޫގައި އެންމެ ގަދައަށް ފުޓްސަލް...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލު ވިއްކުމުގެ ވިޔަފަރި ކުރަމުން އަންނަ ލިޓަސް ކުންފުނީގެ ފިހާރަ...

ނ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް، އެ އަތޮޅު މިލ...

ރ. މީދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.   މީދޫ ޓައިމްސްގެ ކިޔުންތެރިޔަކު މީދޫ...

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރެޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލ...

މަޑުއްވަރީ ޒުވާނުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި މަޑުއްވަރީގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޑ...

އެންމެ ފަހުގެ
...