ޚަބަރު
ރ. މީދޫގައި ދަތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުން އުއްމީދުގެ 'ހަދިޔާ ކީސާ' ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.   އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރަމަޟާން މަހުގައިވެސ...
އަދި ކިޔާލަން
މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމަށް އިންތިހާބުގައި ވ...

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށ...

ރެއެކޭ އެއްގޮތަށް މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.      އިތުރު ތަފްސ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމް...

އިންޖީނުގެ ރޭޑިއޭޓަރއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން މުޅި މީދޫއިން ރޭ ކަރަންޓު ހިނގައްޖެއެވެ. ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހުގެ ނަމުގައި ޓްވިޓަރގައި އުޅެނ...

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންމިދާ ވިއްސާރަ އިތުރަށް ގަދަވެ، ހއ.އަތޮޅާއި ތ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދަށް މިހާރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް މިއަދު އިލެކްޝަންސް...

އައު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މަރުހޫމް މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މ...

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް މީގެކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމަބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފެއް ނެތެވެ. އިންސާފެއް މިޤައުމުގައި މިހާރަކު ނެތެވެ. މިއީ މިއަދު ސިޔާ...

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދ...

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިން...

ކުރިއަށް މިއޮތް ޢީދު ބަންދާއިދިމާކޮށް މީދޫއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުތަކުގެ ޖާގަ...

އިއްޔެ އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން މިއަންނަ ސެޕްޓެމްބަ...

ކެންސަރުޖެހި އޭގެ ތިންވަނަ ސްޓޭޖުގެ ވޭން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ، ރ. ދުވާފަރު ބަށިމާގެ ފާޠިމަތު ޚާލިދަށ...

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބެއްސެވުމަށްޓަކައި ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރައްވާފައިވާ ކަދުރ...

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އިންޑިއާ އަށް އ...

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިނެއް އުފައްދަން، ހުއްދަ ހޯ...

ގއ. ދާންދޫގައި ރޭ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ޝާމިލުވަނީ މުޅިނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...