ޚަބަރު
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.  އިތުރު ރަފްސީލް އަންނަނީ  
އަދި ކިޔާލަން
އަލް މަރްހޫމާ ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސިއްތައިތަ) ގެ އާއިލާއިން ބާއްވާ، ރަތްދަޅަގޭ އަލް މަރްޙޫމާ ޞަފިއް...

  ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ދ...

މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލުން ކުލަގަދަގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށ...

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަ...

ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންނާ...

މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ...

މީދޫގައި ކަރަންޓުދޭން ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރަށް އަނެއްކާވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މީދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން...

   މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ ކަނބަލުންގެ ޓީމަކާއި...

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ މީދޫ ރައްޔިތުން މިރޭވެސް ތިބީ ކަނުއަނދިރީގައި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލު ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ ހައްލެއްކަ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބްރާންޗުގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 400 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ...

20:30 މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.   އިތުރު ތަފްސީލު އަ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މަސީހު މިއަދު އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސްކަމަށް މާމިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރ...

ހިތުގައި ލޯވަޅެއް ހެދި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ރ.&nbs...

ޝައިޚް އިމްރާން މިނިވަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.  އިތުރު ތަފްސީލް...

3 އަހަރު ދުވަހަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއާޕޯޓުން ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެ...

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އ...

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ މުހައްމަދު އަނަސް ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޓީވީ އެއް ހަދިޔާ ކ...

ބެރިޔަންފަރު ބޭރުން ބޭނި ފާނަތަކެއްގެ ބަނޑުން ކަޅު ކުލައިގެ ޑަސްޓްބިން ކޮތަޅުތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ފެނ...


އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި ދާއިރާއަށް ދެރަ ގޮތެއްވާނެ އެއްވެސް ކަމެއްގައާއި ...

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު "ތަޅެއް ނެތް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެއްވެސް ނ...

ރ. ދުވާފަރު އުމަރުއާބާދު އުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޒީކަށް ޖެހިފައިވާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރ...

އެންމެ ފަހުގެ
...