ޚަބަރު
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.  އިތުރު ރަފްސީލް އަންނަނީ  
އަދި ކިޔާލަން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ހުންނަ މީހަކު އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނަމަ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 6...

ކުރިއަށްއޮތް 2019 ވަނަ އަހަރު މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އ...

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުނުކުރާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން އިއުލާނުކުރުމާއެކު މިވެރިކަމުގައި އަނަސްގ...

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓް...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވ...

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕ...

  މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއ...

ން އެހީގެ ދަށުން އެކިރަށްރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 800 ފްލެޓް ތެރޭގައި މަޑުއްވަރީގައި އެޅުމަށ...

މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް،...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެޓެރި ވެހިކަލް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ވިޔަ...

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް  މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ހުސްވެފައިވާ މީދޫ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއ...

މިއަދުވެސް މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.    އިތުރު ތަފްސީލް ...


2019 ވަނަ އަހަރަށް ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނޭ ގެއެއް ހޯއްދެވުމަށް އެ މަރުކަޒުން އިޢުލާން ކޮށ...

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު މީދޫގެ ވިޔަފާރަވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ...

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ 4 ބަހާ ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފަތުޙުﷲ އ...

މީދޫ ކައުންސިލުން އަރުވާ ޚިދުމަތުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ރ. މީދޫ ހުދުފިނިފެންމާގޭ ޤާސިމް އަޙުމަދާއި ރ. މީދޫ...

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްޞަ ހިނގާލުމެއް މީދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.   މީދޫގެ ބޮޑެ...

އަދުގެ ސްކޫލުކުދިންނާ ޒުވާންދަރީން ޤައުމީވަންތަކަމާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިޖައސުވާ އެކުދީންގެ ހިތްތަކު...

ޕްރޮގެރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލިޑްސް، ޕީ.ޕީ.އެމް މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ލީޑާޝިޕުން އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ށ. އަތ...

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ކަނޑަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އެއީ ތިމާވެއްޓަށް ވަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...