ޚަބަރު
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހަމީދުއާއި ބައްދަލުކ...
އަދި ކިޔާލަން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރެން ފެށުމާއިއެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުރަން ފެށި އެއްކަމަ...

'ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: ޒަމާނީ ފަލްސަފާ' މި މަޢުޟޫއުއަށް ޒަކާތާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ޑރ. މު...

ފެނަކަ ރ. މީދޫ ބުރާންޗަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކުން ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރ...

މި ފެށޭ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާ ގަޑިތައް ބަދަލުކޮށްފައި އޮތު...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން...

ރ. މީދޫގައި ދަތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުން އުއްމީދުގެ 'ހަދިޔާ ކީސާ' ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން...

މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި އަޖުރަކާއި ޘަވާބެއް އެކަމުގައި އެކުލެވޭ ކަމެއްކަމަށާ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް މިވަގުތު އޮތީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ކޭ ޕާރކްގެ ފަރާތުން ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ވެއްޖެއެވެ....

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރ. މީދޫގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބަންދުކޮށް...

ރ. މީދޫ މަހިދޫ ޢަލީ ނާޞިރު (ތުއްތު) ވަނީ 26 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ.    ވީމާ...

ރ. މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފަރާތުން މަސްޖިދުލް ފަލާޙު އެއަރކޯން ހަރުކޮށް ނިންމައިފިއެވެ.  ...

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ހުޅުވުމުގެ ބާރު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަ...

މަޤުސަދު އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ ޓާސްކްފޯސްއަށް 200 މާސްކު އަދި 300 އަންގި ހަދިޔާކޮށްފިއ...

ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އަދި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަ...

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެންނާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ދަތި ޙާލުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ފަރ...

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ހިންގަމުން އަންނަ 'ސްމައިލް' ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ފޭ...

ހަވާސް ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.    ހަވ...

މާދަމާގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމަށް ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަދި ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލުން ނިން...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. މީދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ނިނ...

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާނަމަ މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު...

ހަވީރު 5:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް ރ. މީދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް...

ލޮކްޑައުންގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

އެންމެ ފަހުގެ
...