ޚަބަރު
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ކަބް ސްކައުޓް ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ.   ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަބް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...
އަދި ކިޔާލަން
މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުނ...

ހައްދުފަހަނާ އަޅާފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ލޭބަލްކުރުމަކީ ނަފްރަތު އުފެއްދުންކަމަށް...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢ...

މިހާރު ހުޅުމާލެ ފުޓުސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގައި މިރޭ ރ. އިނ...

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަސަރުކޮށްފައިވާ މ...

2020 ވަނަ އަހަރު ކިނޮޅަހުގައި ބްލޮކް މޯޑަށް ޖަނާޒާ ކޯހެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ...

ރ. އުނގޫފަރުގައި ބުޅާ ގިނަވެ އާއްމު އުނދަގުލަކަށްވެފައިވާތީ ފައިސާ ދީގެން ބުޅާ މެރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް...

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި...

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަ...

މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މި ފެސ...

މިއަދު ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހިތުގެ ދުވަސް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގަ...

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ސަރުކާރު ބ...

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މިކަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓ...

ޔުނައިޓެޑް ފޮރ މައި މީދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އުއްމީދު)ން  އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 3 ޕް...

އިޤްރައު ޤުރްއާން އާއި އީޕިއަސް ކޮލިޖިއޭޓް ގުޅިގެން ރ. މީދޫގައި&n...

ގއ. މާމެންދޫއާއި ލ. މާވަށް އަދި ނ. މިލަދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. &n...

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭގޮތަށް 3 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަންކުރުމާ...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރ...

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއ...

ރ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްކަމުގައިވާ ކޮތައިފަރުން ވަގަށް ނަގައިގެން ރިޕޯޓުކ...

ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 6 ދ...

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިފާ ފަރާތްތަކަށް އަންނައުނާއި...

އިއްޔެ އިންޑިޔާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ނިޔާވީ މީދޫގެ ކުރީގެ އިމާމް ޖައުފަރް ހުސައިންގެ މައްޗަށް ޢ...

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނާއި ބޭރުގެ ދެ ފަރާތަކާި ގުޅިގެން ސ...

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މީދޫގައި އިމާމްކަންކުރި ރ. މީދޫ، ދޭދާރުގޭ ޖަޢުފަރު ހުސެއިން އިންޑިޔާގެ އަ...

އެންމެ ފަހުގެ
...