ޚަބަރު
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.  އިތުރު ރަފްސީލް އަންނަނީ  
އަދި ކިޔާލަން
  ދަތި ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ޔަމަންގެ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުޙުތުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލ...

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު 1.30 ގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވާފައިވުމުން ފު...

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އަލަށް އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާރޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެ...

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދާއިމީ ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.   ދިވެހި...

ރ. އިންނަމާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް މާވަހަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ފެނި...

  މިއަދު ހެނދުނު 11:30 ހާއިރު މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އިން ޒުވާނަކަށް ފިޓު ޖެހި ނުރައްކާތެރި...

ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރަށް ނިސްބަތްވާ މަންފާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަކުން 800 ގުރާމުގެ މާވަހަރެއް ހޮވައިފިއެވެ...

މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށ...

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާއްމު އިންޠިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ...

ރ. އާރަށުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ 5 ތަރީގެ ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބާއްވާ އޯޕަން ޑޭ މ...

މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ...

 އޮޕްޓިކެއަރ ގެ މެޑިކަލް އައި ކޭމްޕެއް ޑިސެމްބަރ 30 އިން 31 ގެ ނިޔަލަށް ރ.މީދޫ ގައި ކުރިޔަށް ގެ...

  އަހަރު ނިމެން ގާތްވެފައިވާއިރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ މަހުގެ 2...

2019 ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަލަނޑަރު ޗާޕުކޮށ...

މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް...

  ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.   ދ...

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމ...

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ރަޙީމް އަބްދުﷲ އެ...

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކުމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމ...

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މިހާރުގެ ލީ...

  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ފާހަގަކުރާ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ...

ދަރިޔަކު ނެތި އަންބަކާއި އެކު އެކަނިމާ އެކަނި ދިރިއުޅެމުންދާ ފ. ބިލެއްދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 53 އަހަ...

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ...

އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 1 އަށްް ވަންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރު...

އެންމެ ފަހުގެ
...