ޚަބަރު
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.  އިތުރު ރަފްސީލް އަންނަނީ  
އަދި ކިޔާލަން
އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ މީދޫގައި ބެހެއްޓި...

އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި މީދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ މީދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވ...

އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ރ. މީދޫގައި ފެށިއްޖެ. މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ރ. މީދޫގައ...

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށްދިޔަ ސައިކަލު ބުރަކާއިއެކު އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައި...

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ އަދި ނޮވެމްބަރު މަހު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަ...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މީދޫގައި ކުރިއަށްދާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ...

މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިންގަމުން އަންނަ ފެނަކަ މީދޫ ބްރާންޗަށް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރެއް ހޯދަން އެ ކުން...

ޔަމަނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފަށާފައިވާ 'ހެލްޕެ ޔަމަން' ކެމްޕެއިނަށް ފައ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން...

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީއަކީ ދެ ފުށްފެންނަ އިންސާފުވެރި އިންޠ...

ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވާން...

މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއިން ޖުމ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ، މުހ...


  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެއްކަމަށްވާ ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތ...

  ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފު މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން މީދޫ ކަ...

  ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލްފާޞިލް އަހުމަދު މަހުލޫފު  މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:00 ގައި މީދޫއަށް ވަ...

  އއ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއްލައިދޫ ރިޒޯޓުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު މަރުވެއ...

  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވަޢުދެއްކަމަށްވާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތ...

  މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އ...

  ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފު މި މަހުގެ 13 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު މީދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަ...

  މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި މަޑުއްވަރީ ދާ...

  އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓާ ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއްގައި މީދޫ ކަނބަލ...

  ޖެޓީ ފަޅުގެ ތެރެއަށް ގިނަވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތަކާއި އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކުނިތައް މިއަދު ހަވީ...

  މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...